Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej w Watykanie

Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie
- brak danych - 1920-1977
- brak danych - 1920 - 1977
- brak danych - tak
administracja specjalna - sprawy zagraniczne polski
francuski
włoski
angielski
inwentarz książkowy No - brak danych -
Międzynarodowo-prawne uznanie Polski i nawiązanie z nią stosunków dyplomatycznych przez Watykan nastąpiło 30 marca 1919 roku. Akredytacja pierwszego przedstawiciela Poselstwa Polskiego przy Stolicy Apostolskiej nastąpiła 1 lipca 1919 roku. Został nim profesor Józef Wierusz-Kowalski, fizyk, organizator Wydziału Przyrodniczego w Uniwersytecie we Fryburgu i jego rektor, działacz Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce.
Poselstwo podlegało Ministerstwu Spraw Zagranicznych w Polsce. Początkowo sprawami Watykanu kierował Wydział I MSZ, a następnie Wydział Ogólny. 31 VIII 1921 roku placówkę dyplomatyczną przy Stolicy Apostolskiej objął Władysław Skrzyński jako poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny [wcześniej m. in. wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Paderewskiego, poseł w Madrycie]. Podstawową sprawą dla nowego posła było przygotowanie konkordatu ze Stolicą Apostolską. Wł. Skrzyński cieszył się osobistym zaufaniem papieża Piusa XI, którego znał jako kardynała A. Rattiego, nuncjusza w Warszawie. Kontakty te przyczyniły się do bezpośredniego zaangażowania papieża w negocjacje konkordatowe w 1924 roku.
26 listopada 1924 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę o podniesieniu Poselstwa Polskiego przy Stolicy Apostolskiej do rangi Ambasady. 27 listopada ambasadorem RP przy Watykanie został Władysław Skrzyński. Ostatecznie konkordat Skrzyński podpisał jako ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej 10 lutego 1925 r.
Po śmierci Skrzyńskiego w 1937 r. placówką kierował Stanisław Janikowski. Od 1939 roku stanowisko ambasadora objął dr Kazimierz Papee. Wcześniej m. in. w latach 1923 – 1928 pracował w MSZ, później był konsulem generalnym w Królewcu, a w latach 1936 – 1939 pełnił funkcję posła RP w Pradze.
Po wybuch II wojny światowej sytuacja ambasady nie uległa zmianie. Dopiero przystąpienie Włoch do wojny po stronie Niemiec zmusiło kierownictwo placówki do podjęcia negocjacji w sprawie warunków przeniesienia ambasady na terytorium Watykanu. W ich wyniku od 18 czerwca 1940 roku do 12 sierpnia 1944 roku Ambasada RP mieściła się (dzięki gościnności papieża Piusa XII) w jednym ze skrzydeł pałacu watykańskiego San Carlo w Ospizio Santa Marta II.. W tym czasie ambasada zajmowała się głównie informowaniem Watykanu o sytuacji w Polsce oraz wspieraniem jego akcji charytatywnej na rzecz społeczeństwa polskiego. Utrzymywała również przez cały czas łączność z rządem polskim w Londynie.
Po zakończeniu działań wojennych i cofnięciu przez mocarstwa zachodnie uznania dla rządu RP na uchodźstwie jedynym liczącym się w ówczesnym świecie państwem, które nadal uznawało przedstawicielstwo władz polskich w Londynie, była Stolica Apostolska. Zerwanie konkordatu przez komunistyczne władze polskie ze Stolicą Apostolską w 1945 roku nie spowodowało cofnięcia uznania Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej przez Watykan.
Przed placówką kierowaną w dalszym ciągu przez K. Papée stanęło nowe zadanie. Tak jak w czasie II wojny światowej, również w okresie stalinowskim informowała ona Stolicę Apostolską o nastrojach panujących w kraju, faktach związanych z represjami politycznymi i sytuacją Kościoła w Polsce. Mimo trudnej sytuacji finansowej (ambasada była finansowana głównie przez rząd w Londynie, później szukano także wsparcia finansowego poza strukturami rządowo-opozycyjnymi) wydawała ona regularnie w latach 1951-1970 „Serwis Informacyjny” z którego korzystało MSZ w Londynie oraz prasa emigracyjna.
Po ratyfikowaniu w Bonn w czerwcu 1972 roku układu granicznego między RFN i Polską w sprawie uznania zachodnich granic papież Paweł VI mógł mianować nowych biskupów rezydencjalnych dla ziem zachodnich i północnych, co też uczynił już 28 czerwca tr. Tym samym nastąpiła znaczna poprawa stosunków między komunistycznymi władzami polskimi a Stolicą Apostolską oskarżaną do tej pory przez nie o wrogi stosunek do spraw polskich. Fakt ten między innymi był powodem, iż 19 października 1972 roku kardynał Jean Villot, ówczesny Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, zawiadomił oficjalnie ambasadora K. Papée o zakończeniu jego misji. 24 maja 1976 roku prezydent RP w Londynie, przychylając się do prośby K. Papée, zwolnił go ze stanowiska Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej. Tym samym ambasada zakończyła swoją działalność.
Inwentarz posiada następujący układ działów (zgodnie z „Hasłami rejestratury” z 1933 r.):
I – Państwa obce, sygn. 1-3;
II – Stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z państwami obcymi, sygn. 4-43;
III – Organizacje i instytucje międzynarodowe, sygn. 44-82;
IV – Zagadnienia specjalne, sygn. 83-95;
V – Emigracja, sygn. 96-117;
VI – Prasa i propaganda, sygn. 118-168;
VIII - Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sygn. 169-228;
IX – Sprawy konsularne, sygn. 229-231.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
705/2/0/-/1 Stosunki polityczne różnych państw z zagranicą: sytuacja na Środkowym Wschodzie, w Afryce Północnej, Francji, Włoszech, Niemczech, Portugalii, porozumienie między USA a ZSRR w sprawie pożyczki i prowadzenia wojny, konflikt między Indiami a Pakistanem 1941-1971 0
705/2/0/-/2 Stosunki polityczne różnych państw z zagranicą; ZSRR: sytuacja polityczna, prześladowanie Kościołów, polityka narodowościowa, bibliografia wydawnictw w j. angielskim dotyczących Rosji Sowieckiej 1923-1946 0
705/2/0/-/3 Instrukcje M.S.Z. 1942-1942 0
705/2/0/-/4 Instrukcje M.S.Z. 1922-1922 0
705/2/0/-/5 Instrukcje M.S.Z. 1945-1945 0
705/2/0/-/6 Ogólne stosunki polityczne Polski z zagranicą: korespondencja z generałem: Wł. Sikorskim i K. Sosnkowskim, układ polsko-sowiecki, polityka zagraniczna Polski, infiltracja "lubelska" we Włoszech, Watykan a Polska, Kościół w Polsce, konferencja berlińska 1941-1960 0
705/2/0/-/7 Ogólne stosunki polityczne Polski z zagranicą: informacje ambasady o sytuacji politycznej w Europie i Afryce Północnej, Monte Cassino, cmentarze wojenne we Włoszech, Zachód a Kościół w Polsce, relacje z rozmów z przedstawicielami dyplomatycznymi 1961-1970 0
705/2/0/-/8 Ogólne stosunki polityczne Polski z zagranicą: informacje o Polsce w prasie krajowej i zagranicznej, polityka zagraniczna ambasady, zbrodnia katyńska, cmentarz Orląt we Lwowie, memoriał w sprawie redukcji wojsk w Europie 1971-1971 0
705/2/0/-/9 Ogólne stosunki polityczne Polski z zagranicą: informacja o Polsce w prasie krajowej i zagranicznej: beatyfikacja o. Kolbe, diariusz z posiedzenia Rady Jedności Narodowej, wizyta E. Gierka w Moskwie, zbrodnia katyńska, śmierć prezydenta A. Zaleskiego 1972-1973 0
705/2/0/-/10 Stosunki polityczne Polski z: Anglia: opinia o Prusach Wschodnich, deklaracja W. Churchilla; Bałtyckie państwa: sytuacja na Łotwie; Francja: emigracja polska; Italia: wystawa polska w Rzymie; Kanada: generał Wł. Sikorski w Kanadzie; USA: St. Mikołajczyk 1941-1969 0
705/2/0/-/11 Stosunki polityczne Polski z: Niemcy: tezy dotyczące układu z Niemcami, odbudowa Europy, Prusy Wschodnie, Gdańsk, germanizacja, polskie roszczenia terytorialne 1942-1965 0
705/2/0/-/12 Stosunki polityczne Polski z: Niemcy: teksty z "Germanica" i "Teutonica" - głównie deportacja Niemców z Polski, sprawa granicy zachodniej, zbrodnie niemieckie, Prusy Wschodnie, zbliżenie polsko-niemieckie, sytuacja w Niemczech 1949-1951 0
705/2/0/-/13 Stosunki polityczne Polski z: ZSRR: groźba inwazji sowieckiej, negocjacje z Polską, sytuacja w Galicji Wschodniej 1920-1922 0
705/2/0/-/14 Stosunki polityczne Polski z: ZSRR: agresja sowiecka, okupacja terenów wschodnich Polski, deportacja ludności cywilnej, linia Curzona 1939-1943 0
705/2/0/-/15 Stosunki polityczne Polski z: ZSRR: Polacy w ZSRR, Związek Patriotów Polskich, St. Mikołajczyk w Moskwie, komitet lubelski, propaganda komunistyczna, konferencja na Krymie 1944-1945 0
1 2 3 4 ... 16 17 18 19 20 ... 33 34 35 36

Amount of archival material

352

352

0

2.88

2.88

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.