Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Cesarsko - Niemiecki Szef Powiatu Włocławskiego

Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku
- brak danych - 1914-1918
Kaiserlich Deutscher Kreischef in Wloclawek 1914 - 1918
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
niemiecki
inwentarz kartkowy Yes 4 j.inw. = 0,02 mb.
inwentarz książkowy Yes 540 j.a. = 2,90 mb.
Po wybuchu I wojny światowej wojska niemieckie już w lipcu 1914 r. zajęły zachodnią część Królestwa Polskiego wraz z powiatami włocławskim i nieszawskim. Na zagarniętych terenach Niemcy wprowadzili własną administrację. Już w sierpniu 1914 r. rząd niemiecki utworzył Zarząd Cywilny dla Polski zaboru rosyjskiego z siedzibą we Wrocławiu.
Cesarsko – Niemiecki Zarząd Cywilny we Włocławku utworzono we wrześniu 1914 r. Na jego czele stanął Szef Powiatu, który zarządzał powiatami: nieszawskim i włocławskim. Na mocy rozporządzenia cesarza Wilhelma II z dnia 24 VIII 1915 r. na terenie okupacji niemieckiej utworzono Generalne Gubernatorstwo Warszawskie, na czele którego stał Generalny Gubernator. Sprawował on, na zajętych terenach, władzę wojskowo – cywilną i podlegał bezpośrednio cesarzowi. Powiat nieszawski i włocławski włączony został do Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, dla którego 28 I 1916 r. ogłoszono ordynację powiatową. Regulowała ona przepisy dotyczące administracji powiatowej oraz określała zadania tzw. powiatowych związków komunalnych. Regulacja prawna przewidywała, że do obowiązków stojącego na czele powiatu naczelnika należało załatwianie spraw bieżących sejmiku powiatowego, przygotowywanie jego uchwał oraz reprezentowanie korporacji powiatowej. Sejmik powiatowy stanowił organ doradczy i opiniotwórczy. W listopadzie 1916 r. wydana została ordynacja wyborcza dla sejmików powiatowych, w związku z wyborami do tego organu, które wyznaczono na dzień 1 X 1917 r.
Naczelnik powiatu, jako przedstawiciel administracji ogólnej w powiecie, podlegał bezpośrednio szefowi Zarządu Cywilnego Generał – Gubernatorstwa Warszawskiego. Zakres działania Naczelnika obejmował sprawy administracyjne powiatu, sprawy sanitarne, weterynaryjne, wyznaniowe, oświatowe, kulturalne, a także rolnictwo, sprawy finansowe, handlu, przemysłu, komunikacji, budownictwa i policji. Naczelnik Powiatu miał do pomocy lekarza powiatowego, weterynarza, i doradcę do spraw rolnictwa. Ponadto podlegał mu Urząd Budowlany. Cesarsko – Niemiecki Zarząd Cywilny we Włocławku składał się z czterech wydziałów: Organizacyjnego, Ogólno – Administracyjnego, Gospodarczego i Komunalno – Samorządowego.
[ na podstawie wstępu do zespołu opracowanego przez mgr M. Gruszczyńską, Włocławek 1981 r.]
I. sygn. 1-37, Wydział Organizacyjny: organizacja urzędu, sprawy personalne, akta osobowe urzędników z lat 1914-1918;
II. sygn. 38-142, Wydział Ogólno – Administracyjny: ewidencja ludności, sprawy wyznaniowe (kościoły, cmentarze), związki, stowarzyszenia i organizacje społeczne, kultura (zabytki, biblioteki, kina, czytelnie ludowe), sprawy szkół powszechnych, sprawy zdrowotne i sanitarne (działalność służby zdrowia, zaopatrzenie szpitali, chory zakaźne), sprawy służb weterynaryjnych, wodno – melioracyjne, sprawy przemysłu, poczty, telegrafu, komunikacji; wytyczne dotyczące organizacji jarmarków, sprawy wojskowe (rekwizycje, tworzenie legionów polskich), sprawy własności i hipotek z lat 1914-1918;
III. sygn. 143-174, Wydział Gospodarczy: sprawy dzierżaw dóbr donacyjnych, zaopatrzenie w węgiel, masło, cukier, wydawanie kart aprowizacyjnych z lat 1914-1918;
IV. sygn. 175-230, Wydział Komunalno – Samorządowy: protokoły posiedzeń sejmiku powiatowego i komisji, zmiany granic powiatu nieszawskiego, wykazy miejscowości, budżet powiatu, wybory burmistrzów i rad miejskich, sprawy gmin wiejskich, dróg publicznych, linii kolejowych, dokumentacja dotycząca Szpitala Powiatowego we Włocławku z lat 1914-1918;
V. sygn. 231-240, Lekarz Powiatowy: rozporządzenia Lekarza Powiatowego, sprawy personalne, zwalczania chorób zakaźnych z lat 1915-1918;
VI. sygn. 241-540, akta osobowe urzędników niemieckich oraz personelu pomocniczego zatrudnionego w biurze urzędu, z lat 1914-1918.

VII. Dopływ do zespołu opracowany w 2010 r.
1. sygn. 541-542, sprawy organizacyjne, wybory do rad miejskich, statuty miasta Chodcza z lat 1915-1918;
2. sygn. 543, akta dotyczące grobów wojennych w Zakrzewie w powiecie nieszawskim z lat 1915-1916;
3. sygn. 544, Łęczycki Tygodnik Powiatowy z 1916 r.
Inwentarz książkowy ze wstępem zatwierdzony przez Komisję Metodyczną WAP w Bydgoszczy w 1981 r.

Amount of archival material

544

544

0

2.92

2.92

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.