Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Miasta Warszawy

Archiwum Państwowe w Warszawie
- brak danych - [1808] 1912-1973 [1974]
- brak danych - 1808 - 1903
1912 - 1973
1974 - 1974
Administracja Gospodarstw Rolnych i Leśnych - AGRiL; Akta Nieruchomości Wydziału Planowania Miasta Zarządu Miejskiego m. st. Warszawy; Rada Narodowa m. st. Warszawy 1944-1950; Zarząd Miejski - Wydz. Strat Wojennych tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes T. 33, ZM - Wydz. Strat Woj. - 22; AGRiL - 32; RN - 51: CD - Ref Gabarytów, Wydz. Statystyczny - ekshumacje; 22510 ja
bez ewidencji No 30
spis zdawczo-odbiorczy Yes 12307 ja
spis roboczy Yes 599 ja
Wydział Strat Wojennych Zarządu Miejskiego m.st. Warszawy utworzony został uchwałą Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy z dnia 8 marca 1945 r. na polecenie Biura Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów. Organizacyjnie Wydział Strat Wojennych wchodził w skład Resortu Gospodarki Ogólnej Zarządu Miejskiego m.st. Warszawy, kierowanego przez wiceprezydenta E. Strzeleckiego. Merytorycznie podlegał wspomnianemu wyżej Biuru Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów. Zadaniem nowego Wydziału było przeprowadzenie rejestracji strat wojennych, zgłaszanych indywidualnie przez poszkodowanych oraz oszacowanie ogółu tych strat powstałych w Warszawie. Oba te zadania wiązały się ze sobą organicznie, bowiem z powodu śmierci czy nieobecności poszkodowanych duży odsetek szkód nie był zgłoszony do rejestracji i szkody te należało oszacować z urzędu. Zasady rejestracji ustalała instrukcja opracowana przez Biuro Odszkodowań Wojennych. W myśl tej instrukcji rejestracji podlegały wszystkie szkody powstałe w latach 1939-1945, wywołane przez bezpośrednie działania wojenne, przez bezprawie Niemców oraz powstałe wskutek konieczności opuszczenia domu czy miejsca pracy w związku z działaniami wojennymi. W przeciwieństwie do zasady przyjętej po pierwszej wojnie światowej, kiedy to rejestracji podlegały tylko bezpośrednie szkody materialne, rejestracja prowadzona przez Wydział Strat Wojennych nie wyłączyła spod zgłoszenia żadnego rodzaju szkody. Formularze rejestracyjne odróżniały szkody niematerialne, materialne i szkody w pretensjach. Szkody były zgłaszane w naturze i przeliczane na wartość pieniężną według cen z września 1939 r. Rejestrację rozpoczęto 16 lipca 1945 roku w 6-ciu Biurach Rejestracyjnych złożonych z 2-3 rejestratorów bez udziału rzeczoznawców. Biura rejestracyjne mieściły się: I Biuro Rejestracyjne dla dzielnicy W-wa - Śródmieście - Al. Jerozolimskie 47, II Biuro W-wa -Południe - Marszałkowska 8, III Biuro W-wa - Północ - Niegolewskiego 14, IV Biuro W-wa Zachodnia - Bema 70, V Biuro W-wa Praga-Północ - Radzymińska 2 VI Biuro W - wa Praga-Południe- Jagiellońska 1. Termin zakończenia prac rejestracyjnych przewidziany początkowo na dzień 1.X.1945 r. ulegał kilkukrotnemu przesunięciu. Ostatecznie Wydział Strat Wojennych uległ likwidacji z dniem 31 XII 1946 r. uchwałą Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy nr 380 z dnia 18 XII 1946 r. Wydział Strat Wojennych - dużą wartość stanowią sprawozdania przedkładane do Biura Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów, zestawienia liczbowe z wyników rejestracji. Rozm. IV - 53,5 mb, 14177 ja; Akta Nieruchomości Wydziału Planowania Miasta Zarządu Miejskiego m. st. Warszawy [1903] 1936-1944 [1952]; Biuro Pomiarów 354 ja, 1,30 mb

Amount of archival material

35446

22476

0

210.16

146.87

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.