Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Dzielnicowa Rada Narodowa Warszawa-Zachód

Archiwum Państwowe w Warszawie
- brak danych - 1946-1950 [1951]
- brak danych - 1946 - 1950
1951 - 1951
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes T. 249; 124 ja
Dzielnicowe Rady Narodowe powołane zostały na podstawie Art. 2 § 3 Dekretu z dnia 11 września 1944 r. ustalonego Obwieszczeniem Prezydenta Krajowej Rady Narodowej z dnia 14 stycznia 1946 r. (Dz. U. RP Nr 3, póz. 26). Dzielnicowe Rady Narodowe miały być organami pomocniczymi Rady Narodowej m. st. Warszawy. Działały na terenie poszczególnych powiatów miejskich, czyli dzielnic miasta Warszawy. Hierarchicznie podporządkowane zostały Stołecznej Radzie Narodowej i działały w ramach uprawnień tej Rady. Statut organizacyjny Rad Dzielnicowych m. st. Warszawy uchwaliła Rada Narodowa m. st. Warszawy.
Dzielnicowa Rada Narodowa Warszawa - Zachód działała w latach 1946 - 1950. Jej prace zapoczątkował Dzielnicowy Komitet Obywatelski na czele ze Stefanem Szenfeldem. 16 stycznia 1946 r. powołano Dzielnicową Radę Narodową Warszawa-Zachód i pięcioosobowe Prezydium. 19 czerwca 1950 r. uroczysta sesja Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa-Zachód, zwołana na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej, zakończyła działalność Rady. Do tego czasu przewodniczącym był Stefan Łukowski.
Obwieszczeniem Prezydenta Miasta z dnia 20 stycznia 1945 r. o terenowym podziale administracyjnym m. st. Warszawy (Dz. Urz. Rady Narodowej i Zarządu Miejskiego m. st. Warszawy /R. I, nr l/) zostały określone granice Dzielnicy Zachodniej: „od wschodu granice zachodnie i południowe cmentarzy rzymsko-katolickiego i żydowskiego na Powązkach, a stąd ulice: Okopowa, Plac Kercelego, Towarowa, Raszyńska, Aleja Żwirki i Wigury do granicy miasta, od południa i zachodu granica miasta, od północy przedłużenie kierunku ul. Kozielskiej od Fortu Bema do ul. Kozielskiej i dalej tą ulicą do topu kolejowego linii obwodowej."
Dzielnicę Zachód zamieszkiwało około 70 tysięcy mieszkańców. Zgodnie ze Statutem do kompetencji Dzielnicowych Rad Narodowych należała: kontrola działalności organów wykonawczych i samorządowych działających jako władze i urzędy pierwszej instancji na terenie powiatu grodzkiego - dla którego została powołana Dzielnicowa Rada Narodowa, opiniowanie kandydatów na stanowisko starosty i wicestarosty, składanie wniosków do Rady Narodowej m. st. Warszawy we wszystkich sprawach dotyczących terenu powiatu grodzkiego, podejmowanie uchwał w sprawach przekazywanych do Dzielnicowej Rady Narodowej przez Radę Narodową m. st. Warszawy. Modelowa struktura Dzielnicowej Rady Narodowej: Prezydium - skład: przewodniczący, zastępca, trzech członków, zadania: kierowało pracą Rady, przygotowywało materiały na posiedzenia plenarne DRN, nadzorowało i koordynowało działalność Starosty Grodzkiego, składało sprawozdanie ze swej działalności na Plenum Dzielnicowej Rady Narodowej, w jego obradach zobowiązany był uczestniczyć starosta grodzki lub jego zastępca, Plenum - kierowało pracami i sprawowało nadzór nad Komisjami Rady, Komisje - każda działała w zakresie określonym statutem i regulaminem DRN, Komitety - powoływała je DRN z polecenia Rady Narodowej m. st. Warszawy do wykonania zadań mających charakter doraźny i okresowy. Na przestrzeni działania Rady funkcjonowały następujące Komisje i Komitety:
Ogólna i Kontroli,
Zdrowia i Opieki Społecznej,
Referat Zdrowia, Kultury i Oświaty, Ogrodów Jordanowskich;
Zaopatrzenia, Kwalifikacyjna, - Odbudowy, Remontowa,
Komitetów Blokowych, Budowlana, Lokalowa, Inwestycyjna,
Dzielnicowy Komitet Odbudowy Warszawy, Komitet do Walki z Analfabetyzmem, Komitet do Walki z Alkoholizmem.
Większość stanowią akta luźne. Inwentarz zawiera protokoły z posiedzeń Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa - Zachód, sprawozdania z działalności, sprawozdania z osiągnięć społecznych, kulturalnych i oświatowych, korespondencję, protokoły Komisji: Zdrowia i Opieki Społecznej, Kultury i Oświaty, Ogrodów Jordanowskich, Zaopatrzenia, Kwalifikacji, Odbudowy, Remontowej, Budowlanej, Lokalowej, Inwestycyjnej, Referatu Zdrowia. Komitetów Blokowych, Dzielnicowego Komitetu Odbudowy Warszawy, Komitetu do Walki z Analfabetyzmem i Komitetu do Walki z Alkoholizmem. Ciekawy fragment zespołu stanowi zgromadzona dokumentacja Komisji Komitetów Blokowych oraz licznie reprezentowanych komitetów blokowych. Zgromadzona dokumentacja jest szczególnie ciekawa pod względem warunków mieszkaniowych w powojennej Warszawie, rozmaitych trudności lokalowych, konfliktów społecznych, działalności administracji czy różnych instytucji takich jak przedszkola, szkoły czy ośrodki zdrowia.
Działalność Dzielnicowej Rady Narodowej trwała do 1950 roku. Jednak w zespole znajdują się akta z 1951 r. jako kontynuacja spraw.
- brak danych -

Amount of archival material

124

124

0

0.70

0.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.