Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Łowiczu

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu
- brak danych - [1974-1984] 1985-2011
- brak danych - 1974 - 1984
1985 - 2011
- brak danych - częściowo
instytucje nauki i oświaty - archiwa polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Z dniem 1 IV 1985 r. zarządzeniem nr 1 NDAP łowicki oddział WAP w Skierniewicach stał się Oddziałem Zamiejscowym Archiwum Państwowego m. st. Warszawy, obejmując zakresem swej działalności miasto Łowicz i gminy: Bielawy, Bolimów, Chąśno, Domaniewice, Kocierzew Południowy, Łowicz, Łyszkowice, Nieborów i Zduny w powiecie łowickim. Tym samym archiwum zostało włączone w strukturę placówek działających na Mazowszu, nad którymi nadzór sprawuje Archiwum Państwowe m. st. Warszawy. Zmiany administracyjne w 1998 r. nie wpłynęły na zakres działalności archiwum, które wykonuje swoje zadania na obecnym obszarze powiatu łowickiego (bez gminy Kiernozia) oraz w części powiatu skierniewickiego (gmina Bolimów).
W 1993 r. do powołanego Oddziału Archiwum Państwowego m. st. Warszawy w Kutnie zostało przekazanych 117 zespołów archiwalnych liczących ok.193 metry bieżące akt. Zasób archiwum zmniejszył się do 187 zespołów (ok.315 m.b.) i terytorialnie ograniczył do przechowywania materiałów z obszaru powiatu łowickiego. W ciągu jednak następnych 15. lat przybyło do zasobu 100 nowych zespołów, a zasób powiększył się o ponad 300 m.b. akt.
Łowickim archiwum kierowali kolejno w latach:
1)1983 – 1986 – Stefania Fabijańska,
2)1986-1988 – Krystyna Zabost,
3) od 1 IX 1988 r. – mgr Marek Wojtylak.
Zarządzanie i organizacja: teksty referatów i opracowań pracowników na zebraniach i konferencjach, normatywy kancelaryjne, ewidencja archiwum zakładowego, ewidencja biblioteki podręcznej, plany i sprawozdania perspektywiczne i roczne, protokoły z kontroli.
Środki rzeczowe: dokumentacja techniczna lokalu, m.in. plan pomieszczeń, sprawy remontu.
Zasób archiwalny: normatywy kancelaryjne i archiwalne jednostek organizacyjnych, protokoły z wizytacji i kontroli, realizacja zaleceń pokontrolnych w jednostkach nadzorowanych, brakowania dokumentacji niearchiwalnej, spisy przekazywanych materiałów archiwalnych, m.in. do Oddziału APW w Kutnie, przejmowanie dokumentacji archiwalnej w formie dopływów i darów.
Opracowywanie zasobu: spisy zespołów archiwalnych, inwentarze archiwalne i inne pomoce, materiały informacyjne o zespołach otwartych, skontrum zasobu (protokoły), inwentaryzacja tematyczna zasobu.
Udostępnianie zasobu: materiały do informatora po zasobie, kwerendy dla osób prywatnych i instytucji, w tym tematyczne, m.in. na temat działalności "Sokoła" w Łowiczu, położeniu miasta w czasie II wojny w granicach III Rzeszy, zbioru naukowego Z. Niedziałkowskiej, organizacja wystaw archiwalnych, wycinki prasowe o działalności, udział w wystawach obcych.
Działalność naukowo-badawcza i wydawnicza: teksty do publikacji w wydawnictwach zewnętrznych, m.in. w „Archeionie” i "Rocznikach Łowickich".
IZA - inwentarz skarbowy
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
75/367/0/-/1 Plany i sprawozdania roczne własnej jednostki 1985 0
75/367/0/-/2 Zbiorcze plany perspektywistyczne i wieloletnie oraz sprawozdania z ich wykonania 1985 0
75/367/0/-/3 Metodyka pracy [m.in. Zarządzenie NDAP w spr. zasad ustalania P.L.O., w których tworzy się archiwa zakładowe] 1985 0
75/367/0/-/4 Przyjmowanie materiałów archiwalnych z instytucji krajowych i przekazanie do tych instytucji [m.in. uchwała R.P. w spr. postępowania z dokumentacją wyborczą] 1985 0
75/367/0/-/5 Nabytki w drodze kupna, darów lub depozytów oraz przekazywanie osobom prywatnym 1985 0
75/367/0/-/6 Kwerendy dla krajowych instytucji naukowych 1985 0
75/367/0/-/7 Organizacja i obsługa wystaw i pokazów [pismo skierowane do U.W.-biuro kontroli prasy o zatwierdzenie eksponatów przeznaczonych na wystawę] 1985 0
75/367/0/-/8 Organizacja władz nadrzędnych [m.in. pismo okólne w spr. porządkowania akt osobowych] 1985-1986 0
75/367/0/-/9 Organizacja własnej jednostki 1985-1986 0
75/367/0/-/10 Organizacja podległych jednostek [m.in. Zarządzenie NDAP w spr. cen za usługi archiwalne] 1985-1986 0
75/367/0/-/11 Komisja Brakowania Materiałów Archiwalnych [Zarządzenie w spr. ustalenia składu komisji, zakresu i trybu działania] 1986 0
75/367/0/-/12 Komisja Brakowania Materiałów Archiwalnych [Zarządzenie NDAP w spr. utworzenia w Archiwum Państwowym komisji archiwalnej oceny dokumentacji] 1986 0
75/367/0/-/13 Plany perspektywistyczne i wieloletnie własnej jednostki [plany pracy na lata 1986-1990] 1986 0
75/367/0/-/14 Plany i sprawozdania roczne własnej jednostki [m.in. sprawozdanie z prac z lat 1981-1985] 1986 0
75/367/0/-/15 Kontrola [protokół z kontroli] 1986 0
1 2 3 4 ... 10 11 12 13 14 ... 21 22 23 24

Amount of archival material

358

0

0

2.22

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.