Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Gminy w Zdunach

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu
- brak danych - [1961-1972] 1973-1993
- brak danych - 1961 - 1972
1973 - 1993
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Na mocy ustaw z dnia 29 listopada 1972 r. o zmianie Konstytucji PRL oraz o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 49, poz. 311 i 312) zniesiono obowiązujący podział na gromady, wprowadzając na ich miejsce gminy jako podstawowe jednostki podziału administracyjno-gospodarczego na terenach wiejskich. Organem administracji państwowej w gminie stawała się, wybierana na 4 lata, gminna rada narodowa, a jej organem wykonawczym i zarządzającym miał być, powoływany przez wojewodę, naczelnik gminy, kierujący urzędem gminy.
Gmina w Zdunach powstała z dniem 1 stycznia 1973 r. na mocy uchwały Nr XIX/100/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie łódzkim (Dz. Urz. WRN w Łodzi, Nr 14, poz. 185). Po uchwaleniu ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa oraz zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 91) gmina znalazła się w granicach nowo utworzonego województwa skierniewickiego. Urząd Gminy działał do dnia 27 maja 1990 r. na mocy ustawy z dnia 10 maja 1990 r., tj. przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191 i Nr 16, poz. 95).
Naczelnik gminy wykonywał swe zadania przy pomocy podległemu mu urzędowi gminy i kierowników zakładów podporządkowanych gminnej radzie narodowej, natomiast w zakresie oświaty przy pomocy gminnego dyrektora szkół. Do zadań naczelnika należało wykonywanie zarządzeń organów nadrzędnych, podejmowanie działań mających na celu realizację zadań wynikających z planu społeczno-gospodarczego kraju i gminy oraz działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy. Ich szczegółowy zakres określało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zakresu działania naczelnika gminy, organizacji i zadań urzędu gminy oraz niektórych spraw pracowniczych i z dnia 18 sierpnia 1978 r. w sprawie statusu naczelnika gminy (Dz. U. 1972, Nr 49, poz. 315 i Nr 20, poz. 89 z póź. zm.).
Na podstawie wspomnianego rozporządzenia RM z 30.11.1972 r. każdy urząd zobowiązany był do opracowania statutu, który określał organizację urzędu. Statut urzędu zatwierdzał wojewoda, natomiast szczegółową organizację wewnętrzną ustalały regulaminy wewnętrzne zatwierdzane przez naczelnika. Naczelnikami UG w Zdunach byli kolejno w latach:
1973-1974 - Stanisław Sukiennik,
1975-1979 - Mieczysław Bogusz,
1980-1988 - Leszek Rowiński,
1989-1990 - Marek Byzdra.
W skład urzędu gminy wchodziły: biuro urzędu z referatami i samodzielnymi stanowiskami, gminna służba rolna i urząd stanu cywilnego. Biuro zajmowało się obsługą gminnej rady narodowej, wykonywało zadania zlecone przez naczelnika w zakresie gospodarki i administracji gminy. Pracą biura kierował sekretarz, który odpowiadał przed naczelnikiem za wykonywanie zadań biura, prawidłową organizację pracy, przestrzeganie przepisów prawa, porządku i dyscypliny pracy oraz prawidłowe i sprawne załatwianie spraw obywateli. Gminna służba rolna odpowiadała m.in. za realizację wieloletnich i rocznych planów społeczno-gospodarczych gminy, organizację i prowadzenie doradztwa rolniczego oraz inne zadania zlecone przez naczelnika. Organizację urzędu stanu cywilnego określały odrębne przepisy.
Oprac. Marek Wojtylak
Zarządzanie 1974-1990: podział na sołectwa, wybór i ewidencja sołtysów, protokoły narad z sołtysami i zebrań wiejskich, plany i programy konferencji, narady z pracownikami, analizy i oceny skarg i wniosków, decyzje naczelnika, rejestr zarządzeń i decyzji, plany pracy i sprawozdania, ogłoszenia i obwieszczenia, wycinki prasowe, protokoły kontroli, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji, plany roczne i wieloletnie, analizy i sprawozdania z wykonania planów (sygn. 1-24, 26-49, 81-84).
Sprawy pracownicze 1977-1988: dane statystyczne i informacje o pracownikach (sygn. 25).
Finanse 1973-1990: bilanse, analizy i sprawozdania finansowe (sygn. 50-67).
Czyny społeczne 1983-1990: plany roczne i wieloletnie, sprawozdania z realizacji, rejestry czynów (sygn. 68-76).
Opieka nad zabytkami 1977: ewidencja zabytków nieruchomych (sygn. 77).
Nadzór nad stowarzyszeniami 1986-1987: ewidencja i analizy działalności (sygn. 78).
Obrona cywilna: 1988-1990: plany i organizacja systemu ostrzegania ludności (sygn. 79).
Gospodarka 1977: programy inwestycyjne budownictwa indywidualnego (sygn. 80).
Księgi meldunkowe wsi [1961-1972] 1973-1980: Bąków Dolny, Bąków Górny, Bogoria Dolna, Bogoria Górna, Dąbrowa, Jackowice, Łaźniki, Maurzyce, Pólka, Retki, Rząśno, Strugienice, Szymanowice, Wierznowice, Urzecze, Wiskienica Dolna, Wiskienica Górna, Zalesie, Zduny Kościelne, Zduny Nowe, Zduny Wieś, Złaków Borowy, Złaków Kościelny (sygn. 85-157).
Akta własności ziemi (sygn. 158-1811).
Akta przekazania gospodarstwa na następcę (1812-2852).
Akta sprzedaży i przenoszenie nieruchomości rolnych, scalanie i zamiana gruntów (sygn. 2853-2870).
IZA - inwentarz skarbowy

Amount of archival material

2870

0

0

14.93

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.