Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Gminy w Bielawach

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu
- brak danych - [1921, 1965-1968] 1973-1990
- brak danych - 1921 - 1921
1965 - 1968
1973 - 1990
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Na mocy ustaw z dnia 29 listopada 1972 r. o zmianie Konstytucji PRL oraz o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 49, poz. 311 i 312) zniesiono obowiązujący podział na gromady, wprowadzając na ich miejsce gminy jako podstawowe jednostki podziału administracyjno-gospodarczego na terenach wiejskich. Organem administracji państwowej w gminie stawała się, wybierana na 4 lata, gminna rada narodowa, a jej organem wykonawczym i zarządzającym miał być, powoływany przez wojewodę, naczelnik gminy, kierujący urzędem gminy.
Gmina w Bielawach utworzona została z dniem 1 stycznia 1973 r. na mocy uchwały Nr XIX/100/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie łódzkim (Dz. Urz. WRN w Łodzi, Nr 14, poz. 185). Po uchwaleniu ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa oraz zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 91) gmina znalazła się w granicach nowo utworzonego województwa skierniewickiego.
Naczelnik gminy wykonywał swe zadania przy pomocy podległemu mu urzędowi gminy i kierowników zakładów podporządkowanych gminnej radzie narodowej, natomiast w zakresie oświaty przy pomocy gminnego dyrektora szkół. Do zadań naczelnika należało wykonywanie zarządzeń organów nadrzędnych, podejmowanie działań mających na celu realizację zadań wynikających z planu społeczno-gospodarczego kraju i gminy oraz działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy. Ich szczegółowy zakres określało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zakresu działania naczelnika gminy, organizacji i zadań urzędu gminy oraz niektórych spraw pracowniczych i z dnia 18 sierpnia 1978 r. w sprawie statusu naczelnika gminy (Dz. U. 1972, Nr 49, poz. 315 i Nr 20, poz. 89 z póź. zm.).
Na podstawie wspomnianego rozporządzenia RM z 30.11.1972 r. każdy urząd zobowiązany był do opracowania statutu, który określał organizację urzędu. Statut urzędu zatwierdzał wojewoda, natomiast szczegółową organizację wewnętrzną ustalały regulaminy wewnętrzne zatwierdzane przez naczelnika. Naczelnikami gminy w Bielawach byli kolejno w latach 1973-1989 - Kazimierz Liberski, a od 1989 do 1990 r. - Mirosław Panek. W skład urzędu gminy wchodziły: biuro urzędu z referatami i samodzielnymi stanowiskami, gminna służba rolna i urząd stanu cywilnego. Biuro zajmowało się obsługą gminnej rady narodowej, wykonywało zadania zlecone przez naczelnika w zakresie gospodarki i administracji gminy. Pracą biura kierował sekretarz, który odpowiadał przed naczelnikiem za wykonywanie zadań biura, prawidłową organizację pracy, przestrzeganie przepisów prawa, porządku i dyscypliny pracy oraz prawidłowe i sprawne załatwianie spraw obywateli. Gminna służba rolna odpowiadała m.in. za realizację wieloletnich i rocznych planów społeczno-gospodarczych gminy, organizację i prowadzenie doradztwa rolniczego oraz inne zadania zlecone przez naczelnika. Organizację urzędu stanu cywilnego określały odrębne przepisy. Urząd Gminy działał do dnia 27 maja 1990 r. na mocy ustawy z dnia 10 maja 1990 r., tj. przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191 i Nr 16, poz. 95).
Oprac. Marek Wojtylak
Zarządzanie 1973-1989: podział gminy na sołectwa, protokoły i uchwały zebrań wiejskich, wybory sołtysów, narady, zarządzenia i decyzje naczelnika, plany i programy jednostki własnej, sprawozdania z realizacji planów, realizacja wniosków komisji GRN, analizy skarg i wniosków, protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne i sprawozdania z ich wykonania (sygn. 1-37).
Sprawy osobowe 1973-1990: dane o pracownikach, przydziały etatów (sygn. 38-42).
Finanse 1974-1985: budżety, ich zmiany i realizacja, bilanse i sprawozdawczość budżetowa, plany społeczno-gospodarcze, czyny społeczne (sygn. 43-73).
Szkolnictwo, opieka społeczna i kultura fizyczna 1983-1989: sieć szkół i przedszkoli, organizacja pracy szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, sprawozdania z wyników nauczania, programy i kierunki rozwoju kultury fizycznej, analiza potrzeb i efektów pomocy społecznej (sygn. 74-77, 94).
Gminne Kolegium do Spraw Wykroczeń 1980-1982: analizy, oceny i sprawozdania z działalności (sygn. 78).
Nadzór nad USC 1973-1990: dane statystyczne i sprawozdania (sygn. 79-82).
Utrzymanie dróg i mostów 1985-1990: ewidencja (sygn. 83).
Sprawy Kościoła rzymskokatolickiego 1978-1979: zezwolenia na organizację procesji w parafiach (sygn. 84).
Gospodarka gminy 1976-1982: zalesianie nieużytków, pomiary geodezyjne, ewidencja gruntów rolnych, inwentaryzacja urządzeń komunalnych i budynków PFZ, analizy ruchu budowlanego (sygn. 85-87, 90-93). Cmentarze i grobownictwo wojenne 1976-1986 (sygn. 88-89). Inwentaryzacja parków i zabytkowej zieleni [1965-1968] 1973-1990 (sygn. 95-107).
Akta własności ziemi i przekazania gospodarstwa na następcę 1973-1990 (sygn. 108-2923).
IZA - inwentarz skarbowy
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 AKTA WŁASNOŚCI ZIEMI - BIELAWY 0 0
2 AKTA WŁASNOŚCI ZIEMI - BIELAWSKA WIEŚ 0 0
3 AKTA WŁASNOŚCI ZIEMI - BOGUMIN 0 0
4 AKTA WŁASNOŚCI ZIEMI - BORÓW 0 0
5 AKTA WŁASNOŚCI ZIEMI - BORÓWEK 0 0
6 AKTA WŁASNOŚCI ZIEMI - BRZOZÓW 0 0
7 AKTA WŁASNOŚCI ZIEMI - CHRUŚLIN 0 0
8 AKTA WŁASNOŚCI ZIEMI - DROGUSZA 0 0
9 AKTA WŁASNOŚCI ZIEMI - EMILIANÓW 0 0
10 AKTA WŁASNOŚCI ZIEMI - GAJ 0 0
11 AKTA WŁASNOŚCI ZIEMI - GOSŁAWICE 0 0
12 AKTA WŁASNOŚCI ZIEMI - HELIN 0 0
13 AKTA WŁASNOŚCI ZIEMI - JANINÓW 0 0
14 AKTA WŁASNOŚCI ZIEMI - LEŚNICZÓWKA 0 0
15 AKTA WŁASNOŚCI ZIEMI - ŁAZIN 0 0
16 AKTA WŁASNOŚCI ZIEMI – ŁAZINEK 0 0
17 AKTA WŁASNOŚCI ZIEMI - MARIANÓW 0 0
18 AKTA WŁASNOŚCI ZIEMI - MARYWIL 0 0
19 AKTA WŁASNOŚCI ZIEMI - ORENICE 0 0
20 AKTA WŁASNOŚCI ZIEMI - OSZKOWICE 0 0
21 AKTA WŁASNOŚCI ZIEMI - PIASKI BANKOWE 0 0
22 AKTA WŁASNOŚCI ZIEMI - PIASKI STARE 0 0
23 AKTA WŁASNOŚCI ZIEMI - PIOTROWICE 0 0
24 AKTA WŁASNOŚCI ZIEMI - PRZEZWISKA 0 0
25 AKTA WŁASNOŚCI ZIEMI - PSARY 0 0
26 AKTA WŁASNOŚCI ZIEMI - RULICE 0 0
27 AKTA WŁASNOŚCI ZIEMI - SELIGI 0 0
28 AKTA WŁASNOŚCI ZIEMI - SKUBIKI 0 0
29 AKTA WŁASNOŚCI ZIEMI - SOBOTA 0 0
30 AKTA WŁASNOŚCI ZIEMI - SOBOCKA WIEŚ 0 0
31 AKTA WŁASNOŚCI ZIEMI - TRZASKOWICE 0 0
32 AKTA WŁASNOŚCI ZIEMI - WALEWICE 0 0
33 AKTA WŁASNOŚCI ZIEMI - WALISZEW DWORSKI 0 0
34 AKTA WŁASNOŚCI ZIEMI - WALISZEW STARY 0 0
35 AKTA WŁASNOŚCI ZIEMI - WOJEWODZA 0 0
36 AKTA WŁASNOŚCI ZIEMI - WOLA GOSŁAWSKA 0 0
37 AKTA WŁASNOŚCI ZIEMI - ZAKRZEW 0 0
38 AKTA WŁASNOŚCI ZIEMI - ZGODA 0 0
39 AKTA WŁASNOŚCI ZIEMI - ŻDŻARY 0 0
40 AKTA WŁASNOŚCI ZIEMI - TRABY 0 0
41 AKTA WŁASNOŚCI ZIEMI - REJESTRY I DOPŁYWY 0 0

Amount of archival material

2913

0

0

12.71

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.