Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Nieborowie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu
- brak danych - 1982-1989
- brak danych - 1982 - 1989
- brak danych - częściowo
partie polityczne i podległe organizacje, ruchy społeczne - - polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego powstał jako organizacja polityczna w 1982 r. w celu propagandowego poparcia społeczeństwa dla polityki PZPR, a w szczególności wprowadzenia stanu wojennego. Podstawy do utworzenia PRON dała deklaracja PZPR i podporządkowanych jej stronnictw politycznych (ZSL, SD) oraz organizacji katolickich (Stowarzyszenia PAX, ChSS i PZK-S) z 20 lipca 1982 r. Ruch miał być w założeniach ciałem opiniotwórczym i inspirującym do działań społecznych na gruncie ustroju socjalistycznego i Konstytucji PRL, jednoczącym „patriotycznie” nastawionych Polaków różnych orientacji politycznych i światopoglądowych. Zapis o PRON – w miejsce FJN – trafił do Konstytucji w lipcu 1983 r.
Struktura PRON opierała się na istniejącym podziale administracyjnym kraju. Na jej czele stała Rada Krajowa oraz jej prezydium, podlegały mu wojewódzkie, gminne, miejsko-gminne, miejskie i dzielnicowe rady, najniższym zaś szczeblem PRON były obywatelskie komitety oraz inne komórki tworzone w miejscu zamieszkania, pracy lub środowisku. Organem wykonawczym wszystkich szczebli PRON były prezydia, kierowane przez przewodniczących rad. Organy te wybierane były na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, zjazdach i kongresach, które miały być najwyższymi władzami ruchu na odpowiednim szczeblu.
Tymczasowa Rada Krajowa PRON zebrała się na pierwszym posiedzeniu 17 grudnia 1982 r. Przewodniczącym jej został pisarz katolicki Jan Dobraczyński. W lutym 1983 r. ogłoszone zostały tzw. zasady statutowe PRON. Wśród form jego działania dla podstawowych ogniw i organów wymieniano w nich m.in. prawo i obowiązek informowania opinii publicznej oraz odpowiednich władz o przedsięwzięciach programowych i organizacyjnych, wspieranie i rozwijanie działalności społecznej i społeczno-gospodarczej zmierzającej do polepszenia warunków życia i pracy obywateli, rozwoju oświaty, nauki i kultury, poprawy zdrowia itp. PRON miał w szczególności: „a) ujawniać i akcentować opinię społeczeństwa przez organizowanie własnych, lub łącznie z innymi instytucjami, sondaży i badań; b) inicjować dyskusje obywatelskie oraz przekazywać postulaty organom władzy i administracji; c) umacniać kontakty i rozwijać więzi pomiędzy środowiskami społecznymi a przedstawicielami władz oraz przeprowadzać konsultacje w społeczeństwie, (...)”.
PRON nie uzyskał nigdy masowego poparcia społecznego. Na posiedzenie Rady Krajowej w dniu 8 listopada 1989 r. organizacja zakończyła swą działalność.
Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Nieborowie powołana została na konferencji programowo-wyborczej w Urzędzie Gminy 28 marca 1983 r. Po zapoznaniu się z deklaracją statutową PRON, spośród 65 delegatów dokonano wyboru prezydium (9 osób) i przewodniczącego Rady, którym został Czesław Zgórzniak, jego zastępcy – Władysława Fiutkowska i sekretarza – Jan Wiśniewski. Podjęto również uchwały w sprawie budowy mostu w Bednarach Wsi, naprawy drogi w Patokach i uruchomienia połączenia autobusowego Kompina – Nieborów.
Na zjeździe RG PRON 2 kwietnia 1985 r. dokonano wyboru nowego prezydium. Przewodniczącym Rady został Lucjan Przeorek, a jego zastępcą Franciszek Karda. Do podstawowych zadań Rady w programie działania na lata 1985-1988 uznano rozwój bazy lokalowej w oświacie i kulturze, wystąpienie z apelem do społeczeństwa o wsparcie finansowe Gminnego Funduszu Narodowego Pomocy Szkole oraz aktywne włączenie się w obchody 40-lecia PRL.
II zjazd RG PRON w Nieborowie odbył się 17 lutego 1987 r. Dokonano na nim podsumowania 4-letniej działalności Rady. Do jej osiągnięć zaliczono m.in. udział członków PRON w posiedzeniach władz administracyjnych gminy w sprawach dotyczących jej rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym zakupu ziemi, melioracji gruntów, zakupu maszyn przez rolników, powołania gminnej spółki wodno-ściekowej, budowy i remontu szkół z wpłat społecznych. W działających na terenie gminy 12 ogniwach PRON skupionych było 428, z czego 342 stanowili bezpartyjni, 47 należało do PZPR, a 39 do ZSL.
Ostatni zjazd Rady Gminnej PRON w Nieborowie odbył się 23 marca 1989 r. z udziałem 30 osób. Na zjeździe podkreślono aktywny udział działaczy PRON w przedsięwzięciach i inicjatywach społeczno-gospodarczych na terenie gminy, m.in. budowie szkoły w Bednarach, drogi w Nieborowie i wodociągu w Bełchowie. W związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu PRL, wyrażono nadzieję, iż przeprowadzone zostaną one w oparciu o bardziej demokratyczną ordynację wyborczą.
Oprac. Marek Wojtylak
Protokoły posiedzeń prezydium Rady Gminnej PRON i zjazdów gminnych, wykazy członków, sprawozdania z działalności 1982 - 1989 - sygn. 1. IZA - inwentarz skarbowy

Amount of archival material

1

0

0

0.01

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.