Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Kocierzewie Południowym

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu
- brak danych - 1989
- brak danych - 1989 - 1989
- brak danych - częściowo
partie polityczne i podległe organizacje, ruchy społeczne - - polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego powstał jako organizacja polityczna w 1982 r. w celu propagandowego poparcia społeczeństwa dla polityki PZPR, a w szczególności wprowadzenia stanu wojennego. Podstawy do utworzenia PRON dała deklaracja PZPR i podporządkowanych jej stronnictw politycznych (ZSL, SD) oraz organizacji katolickich (Stowarzyszenia PAX, ChSS i PZK-S) z 20 lipca 1982 r. Ruch miał być w założeniach ciałem opiniotwórczym i inspirującym do działań społecznych na gruncie ustroju socjalistycznego i Konstytucji PRL, jednoczącym „patriotycznie” nastawionych Polaków różnych orientacji politycznych i światopoglądowych. Zapis o PRON – w miejsce FJN – trafił do Konstytucji w lipcu 1983 r.
Struktura PRON opierała się na istniejącym podziale administracyjnym kraju. Na jej czele stała Rada Krajowa oraz jej prezydium, podlegały mu wojewódzkie, gminne, miejsko-gminne, miejskie i dzielnicowe rady, najniższym zaś szczeblem PRON były obywatelskie komitety oraz inne komórki tworzone w miejscu zamieszkania, pracy lub środowisku. Organem wykonawczym wszystkich szczebli PRON były prezydia, kierowane przez przewodniczących rad. Organy te wybierane były na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, zjazdach i kongresach, które miały być najwyższymi władzami ruchu na odpowiednim szczeblu.
Tymczasowa Rada Krajowa PRON zebrała się na pierwszym posiedzeniu 17 grudnia 1982 r. Przewodniczącym jej został pisarz katolicki Jan Dobraczyński. W lutym 1983 r. ogłoszone zostały tzw. zasady statutowe PRON. Wśród form jego działania dla podstawowych ogniw i organów wymieniano w nich m.in. prawo i obowiązek informowania opinii publicznej oraz odpowiednich władz o przedsięwzięciach programowych i organizacyjnych, wspieranie i rozwijanie działalności społecznej i społeczno-gospodarczej zmierzającej do polepszenia warunków życia i pracy obywateli, rozwoju oświaty, nauki i kultury, poprawy zdrowia itp. PRON miał w szczególności: „a) ujawniać i akcentować opinię społeczeństwa przez organizowanie własnych, lub łącznie z innymi instytucjami, sondaży i badań; b) inicjować dyskusje obywatelskie oraz przekazywać postulaty organom władzy i administracji; c) umacniać kontakty i rozwijać więzi pomiędzy środowiskami społecznymi a przedstawicielami władz oraz przeprowadzać konsultacje w społeczeństwie, (...)”.
PRON nie uzyskał nigdy masowego poparcia społecznego. Na posiedzenie Rady Krajowej w dniu 8 listopada 1989 r. organizacja zakończyła swą działalność.
Rada Gminna PRON w Kocierzewie Południowym powstała w 1983 r. O jej działalności do 1989 r. brak jest informacji. Przewodniczącym RG PRON w gminie była Helena Wróbel. Do głównych problemów poruszanych na posiedzeniach prezydium Rady były sprawy funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury oraz organizacji i przebiegu wyborów parlamentarnych 1989 r. Ze wspólnego sprawozdania GRN i RG PRON z 22 czerwca 1989 r. wynika, iż w wyborach w gminie wzięły udział 548 osoby na 3664 uprawnionych, czyli 14,9%.
Oprac. Marek Wojtylak
Protokoły posiedzeń Prezydium Rady Gminnej PRON w Kocierzewie Południowym 1989 - sygn. 1. IZA - inwentarz skarbowy

Amount of archival material

1

0

0

0.01

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.