Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Gminy w Łowiczu

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu
- brak danych - [1970-1972] 1973-1990
- brak danych - 1970 - 1972
1973 - 1990
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Na mocy ustaw z dnia 29 listopada 1972 r. o zmianie Konstytucji PRL oraz o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 49, poz. 311 i 312) zniesiono obowiązujący podział na gromady, wprowadzając na ich miejsce gminy jako podstawowe jednostki podziału administracyjno-gospodarczego na terenach wiejskich. Organem administracji państwowej w gminie stawała się, wybierana na 4 lata, gminna rada narodowa, a jej organem wykonawczym i zarządzającym miał być, powoływany przez wojewodę, naczelnik gminy, kierujący urzędem gminy.
Gmina w Łowiczu powstała z dniem 1 stycznia 1973 r. na mocy uchwały Nr XIX/100/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie łódzkim (Dz. Urz. WRN w Łodzi, Nr 14, poz. 185). Po uchwaleniu ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa oraz zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 91) gmina znalazła się w granicach nowo utworzonego województwa skierniewickiego. Urząd Gminy działał do dnia 27 maja 1990 r. na mocy ustawy z dnia 10 maja 1990 r., tj. przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191 i Nr 16, poz. 95).
Naczelnik gminy wykonywał swe zadania przy pomocy podległemu mu urzędowi gminy i kierowników zakładów podporządkowanych gminnej radzie narodowej, natomiast w zakresie oświaty przy pomocy gminnego dyrektora szkół. Do zadań naczelnika należało wykonywanie zarządzeń organów nadrzędnych, podejmowanie działań mających na celu realizację zadań wynikających z planu społeczno-gospodarczego kraju i gminy oraz działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy. Ich szczegółowy zakres określało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zakresu działania naczelnika gminy, organizacji i zadań urzędu gminy oraz niektórych spraw pracowniczych i z dnia 18 sierpnia 1978 r. w sprawie statusu naczelnika gminy (Dz. U. 1972, Nr 49, poz. 315 i Nr 20, poz. 89 z póź. zm.).
Na podstawie wspomnianego rozporządzenia RM z 30.11.1972 r. każdy urząd zobowiązany był do opracowania statutu, który określał organizację urzędu. Statut urzędu zatwierdzał wojewoda, natomiast szczegółową organizację wewnętrzną ustalały regulaminy wewnętrzne zatwierdzane przez naczelnika. Naczelnikami gminy w Łowiczu byli kolejnow latach:
1973-1974 - Kazimierz Piotrowski,
1975-1977 - Jan Jackowski,
1978-1990 - Janina Walczak.
W skład urzędu gminy wchodziły: biuro urzędu z referatami i samodzielnymi stanowiskami, gminna służba rolna i urząd stanu cywilnego. Biuro zajmowało się obsługą gminnej rady narodowej, wykonywało zadania zlecone przez naczelnika w zakresie gospodarki i administracji gminy. Pracą biura kierował sekretarz, który odpowiadał przed naczelnikiem za wykonywanie zadań biura, prawidłową organizację pracy, przestrzeganie przepisów prawa, porządku i dyscypliny pracy oraz prawidłowe i sprawne załatwianie spraw obywateli. Gminna służba rolna odpowiadała m.in. za realizację wieloletnich i rocznych planów społeczno-gospodarczych gminy, organizację i prowadzenie doradztwa rolniczego oraz inne zadania zlecone przez naczelnika. Organizację urzędu stanu cywilnego określały odrębne przepisy.
Oprac. Marek Wojtylak
Zarządzanie 1973-1990: podział gminy, protokoły zebrań wiejskich, wnioski, sprawozdania i informacje rad sołeckich, protokoły narad koordynacyjnych i z pracownikami, wnioski i ustalenia z narad, statuty i regulaminy urzędu, zarządzenia i decyzje naczelnika, roczne i długofalowe plany pracy, sprawozdania z działalności, analizy skarg i wniosków mieszkańców, wycinki prasowe, protokoły kontroli, zarządzenia pokontrolne i ich realizacja – sprawozdania (sygn. 1-76, 152-159).
Sprawy pracownicze 1976-1988: dane statystyczne o pracowników, przyznawanie orderów i odznaczeń (sygn. 77-87).
Finanse 1976-1990: budżety, plany i sprawozdania finansowe, analizy ekonomiczne i sprawozdania wynikające z przeglądów, protokoły rewizji finansów gminnych (sygn. 88-117).
Czyny społeczne 1978-1990: plany roczne i wieloletnie, sprawozdania z realizacji, rejestr czynów (sygn. 118-123).
Ochrona zabytków i pomników 1977, 1980-1986, 1990: ewidencja zabytków nieruchomych, protokoły Gminnego Komitetu Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa, cmentarze i grobownictwo wojenne (sygn. 124-125, 150-151).
Nadzór nad stowarzyszeniami, sprawy kultury 1975-1988: ewidencja stowarzyszeń, programy i kierunki rozwoju kultury (sygn. 126-130).
Sprawy gospodarcze 1978-1989: ewidencja dróg i mostów, rejestry rzemieślników, plany gospodarcze lasów i inwentaryzacje zadrzewień, plany zagospodarowania przestrzennego, analizy i oceny ruchu budowlanego, wykazy surowców użytecznych (sygn. 131-137, 148-149, 160-164).
Pomoc społeczna 1973-1990: protokoły zespołu do spraw koordynacji pomocy i Zarządu Gminnego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, analizy potrzeb i wyników – sprawozdania (sygn. 138-147).
Akta własności ziemi 1972-1985 (sygn. 165-1903).
IZA - inwentarz skarbowy
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Akta Własności ziemi - Obręb Bocheń 0 0
2 Akta Własności ziemi - Obręb Bocheń, Guźnia 0 0
3 Akta Własności ziemi - Obręb Bocheń, Mystkowice 0 0
4 Akta Własności ziemi - Obręb Bocheń, Strugienice 0 0
5 Akta Własności ziemi - Obręb Bocheń, Świące 0 0
6 Akta Własności ziemi - Obręb Dąbkowice Dolne 0 0
7 Akta Własności ziemi - Obręb Dąbkowice Dolne, Bocheń 0 0
8 Akta Własności ziemi - Obręb Dąbkowice Dolne, Dąbkowice Górne 0 0
9 Akta Własności ziemi - Obręb Dąbkowice Dolne, Guźnia 0 0
10 Akta Własności ziemi - Obręb Dąbkowice Dolne, Jastrzębia 0 0
11 Akta Własności ziemi - Obręb Dąbkowice Dolne, Pilaszków 0 0
12 Akta Własności ziemi - Obręb Dąbkowice Dolne, Lisiewice 0 0
13 Akta Własności ziemi - Obręb Dąbkowice Dolne, Lisiewice, Ostrów 0 0
14 Akta Własności ziemi - Obręb Dąbkowice Górne 0 0
15 Akta Własności ziemi - Obręb Dąbkowice Górne, Dąbkowice Dolne 0 0
16 Akta Własności ziemi - Obręb Dąbkowice Górne, Grudze Nowe, Miasto Łowicz 0 0
17 Akta Własności ziemi - Obręb Dąbkowice Górne, Guźnia 0 0
18 Akta Własności ziemi - Obręb Dąbkowice Górne, Guźnia, Grudze Nowe 0 0
19 Akta Własności ziemi - Obręb Dąbkowice Górne, Guźnia, Jastrzębia 0 0
20 Akta Własności ziemi - Obręb Dąbkowice Górne, Guźnia, Miasto Łowicz, Lisiewice 0 0
21 Akta Własności ziemi - Obręb Dąbkowice Górne, Guźnia, Rogóźno 0 0
22 Akta Własności ziemi - Obręb Dąbkowice Górne, Lisiewice 0 0
23 Akta Własności ziemi - Obręb Dąbkowice Górne, Rogóźno 0 0
24 Akta Własności ziemi - Obręb Dąbkowice Górne, Rogóźno, Miasto Łowicz 0 0
25 Decyzja odmowna – Obręb Dąbkowice Górne 0 0
26 Akta Własności ziemi - Obręb Rogóżno 0 0
27 Akta Własności ziemi - Obręb Jamno 0 0
28 Akta Własności ziemi - Obręb Jamno, Rogóźno 0 0
29 Akta Własności ziemi - Obręb Grudze Stare 0 0
30 Akta Własności ziemi - Obręb Jastrzębia 0 0
31 Akta Własności ziemi - Obręb Jastrzębia, Pilaszków 0 0
32 Akta Własności ziemi - Obręb Jastrzębia, Miasto Łowicz 0 0
33 Akta Własności ziemi - Obręb Klewków 0 0
34 Akta Własności ziemi - Obręb Klewków, Marianka 0 0
35 Akta Własności ziemi - Obręb Klewków, Małszyce, Miasto Łowicz 0 0
36 Akta Własności ziemi - Obręb Klewków, Świeryż 0 0
37 Akta Własności ziemi - Obręb Małszyce 0 0
38 Akta Własności ziemi - Obręb Małszyce, Miasto Łowicz, Goleński 0 0
39 Akta Własności ziemi - Obręb Małszyce, Miasto Łowicz 0 0
40 Akta Własności ziemi - Obręb Mystkowice 0 0
41 Akta własności ziemi - Obręb Mystkowice, Guźnia 0 0
42 Akta Własności ziemi - Obręb Niedźwiada 0 0
43 Akta Własności ziemi - Obręb Niedźwiada, Marianka 0 0
44 Akta Własności ziemi - Obręb Ostrów 0 0
45 Akta Własności ziemi - Obręb Ostrów, Dąbkowice Dolne 0 0
46 Akta Własności ziemi - Obręb Ostrów, Otolice, Dąbkowice Dolne 0 0
47 Akta Własności ziemi - Obręb Ostrów, Łowicz 0 0
48 Akta Własności ziemi - Obręb Ostrów, Otolice 0 0
49 Akta Własności ziemi - Obręb Otolice 0 0
50 Akta własności ziemi - Obręb Otolice, Bocheń 0 0
51 Akta własności ziemi - Obręb Otolice, Niedźwiada 0 0
52 Akta własności ziemi - Obręb Otolice, Ostrów 0 0
53 Akta własności ziemi - Obręb Otolice, Miasto Łowicz 0 0
54 Akta Własności ziemi - Obręb Parma 0 0
55 Akta własności ziemi - Obręb Parma, Polesie 0 0
56 Akta Własności ziemi - Obręb Pilaszków 0 0
57 Akta własności ziemi - Obręb Pilaszków, Jamno 0 0
58 Akta własności ziemi. Obręb Placencja 0 0
59 Akta własności ziemi. Obręb Popów 0 0
60 Akta własności ziemi. Obręb Popów, Goleńsko 0 0
61 Akta własności ziemi. Obręb Popów, Strzelcew 0 0
62 Akta własności ziemi. Obręb Popów, Miasto Łowicz 0 0
63 Akta własności ziemi. Obręb Strzelcew 0 0
64 Akta własności ziemi. Obręb Strzelcew, Mysłaków 0 0
65 Akta własności ziemi. Obręb Strzelcew, Popów, Korabka 0 0
66 Akta własności ziemi. Obręb Szczudłów 0 0
67 Akta własności ziemi. Obręb Szczudłów, Bocheń 0 0
68 Akta własności ziemi. Obręb Świące 0 0
69 Akta własności ziemi. Obręb Świeryż 0 0
70 Akta własności ziemi, Obręb Wygoda 0 0
71 Decyzja odmowna 0 0
72 Akta Własności ziemi - Obręb Zabostów Duży 0 0
73 Akta Własności ziemi - Obręb Zabostów Mały 0 0
74 Akta Własności ziemi - Obręb Zabostów Duży 0 0
75 Akta Własności ziemi - Obręb Zawady 0 0
76 Akta Własności ziemi - Obręb Zawady, Uchań Dolny 0 0
77 Akta Własności ziemi - Obręb Zielkowice 0 0
78 Akta Własności ziemi - Obręb Zielkowice, Miasto Łowicz 0 0
79 Decyzja odmowna - Zielkowice 0 0
80 Akta Własności ziemi - Obręb Guźnia 0 0

Amount of archival material

1903

0

0

9.60

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.