Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Miejski w Łowiczu

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu
- brak danych - [1957-1972] 1973-1990 [1991-1993]
- brak danych - 1957 - 1972
1973 - 1990
1991 - 1993
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Urząd Miejski w Łowiczu został utworzony 1 stycznia 1973 r. na mocy ustawy dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. z 1972 r. Nr 49, poz. 312), do wykonywania zadań Naczelnika Miasta, który był organem wykonawczym i zarządzającym gminy. Organem uchwałodawczym gminy była Miejska Rada Narodowa.
Do zadań Naczelnika Miasta należało:
1) zapewnienie wykonania uchwał Miejskiej Rady Narodowej,
2) wydawanie w indywidualnych sprawach z zakresu administracji państwowej decyzji w pierwszej instancji,
3) wydawanie zarządzeń porządkowych, gdy zachodziła konieczność natychmiastowego wprowadzenia w życie na obszarze gminy lub jej części powszechnych zakazów lub nakazów w okolicznościach szczególnie niebezpiecznych dla życia, zdrowia lub mienia oraz w razie klęsk żywiołowych lub wymagających natychmiastowego działania trudności gospodarczych,
4) podejmowanie działań zmierzających do wykonania zadań wynikających z planu społeczno-gospodarczego rozwoju kraju,
5) realizacja zadań w dziedzinie rozwoju gospodarki gminy, a w szczególności unowocześnienia rolnictwa uspołecznionego i indywidualnego,
6) zapewnienie właściwego wykorzystania środków przeznaczonych na rozwój społeczno-gospodarczy gminy i na poprawę warunków bytowych, socjalnych i kulturalnych jej mieszkańców,
7) realizacja zadań związanych z gospodarką leśną w lasach niepaństwowych, z zadrzewieniami i z gospodarką łowiecką,
8) współdziałanie z przedsiębiorstwami i zakładami nie powiązanymi bezpośrednio z gospodarką gminy w zakresie inicjowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym gminy,
9) nadzorowanie i koordynacja działalności związanych z gospodarką gminy wszystkich jednostek państwowych, spółdzielczych i organizacji społecznych oraz wydawanie wiążących poleceń w zakresie realizacji zadań wynikających z planu społeczno-gospodarczego rozwoju gminy,
10) występowanie do kierowników jednostek państwowych, spółdzielczych oraz organizacji społecznych, o ukaranie, zawieszenie w czynnościach albo zwolnienie z pracy pracownika, który w sposób rażący zaniedbywał swoje obowiązki służbowe, wykazywał niewłaściwy stosunek do ludzi, naruszał dyscyplinę pracy lub lekceważył zasady współżycia społecznego. W stosunku do kierowników tych jednostek występowanie z odpowiednimi wnioskami do jednostek nadrzędnych. W odniesieniu do osób, które pełniły funkcje zawodowe z wyboru, Naczelnik Miasta w wypadkach wyżej określonych występował do właściwych organów nadrzędnych z odpowiednimi wnioskami. Wobec pracowników jednostek podporządkowanych Miejskiej Radzie Narodowej Naczelnik Miasta podejmował decyzje we własnym zakresie lub powodował podjęcie takich decyzji.
Naczelnik Miasta w szczególności:
1) sprawował kontrolę nad wykonywaniem zadań wynikających z planu społeczno-gospodarczego rozwoju gminy przez nie podporządkowane Miejskiej Radzie Narodowej jednostki państwowe i spółdzielcze,
2) sprawował kontrolę nad właściwym wykorzystywaniem użytków rolnych, ustalał formy i sposoby zagospodarowania gruntów Państwowego Funduszu Ziemi oraz występował z inicjatywą wykupu gospodarstw zaniedbanych,
3) organizował i koordynował społeczne siły i środki na rzecz ochrony bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
4) sprawował nadzór nad realizacją zadań przez jednostki organizacyjne podporządkowane Miejskiej Radzie Narodowej,
5) sprawował kontrolę nad stowarzyszeniami,
6) współdziałał z jednostkami państwowymi, spółdzielczymi i społecznymi nie podporządkowanymi Miejskiej Radzie Narodowej w zakresie realizacji zadań państwowych, przestrzegania dyscypliny pracy, zapewnienia spokoju i porządku oraz zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych pracowników zatrudnionych na terenie miasta.
Naczelnika powoływał Przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Stanowisko Naczelnika Miasta Łowicza piastowali kolejno:
- Józef Stabryła (1973-74),
- Teresa Borkowska (1975-81),
- Eugeniusz Bobrowski (1981-88),
- Krzysztof Górski (1988-90).
W ramach struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego istniały następujące wydziały, które realizowały przydzielone im zakresy zadań:
- Biuro Rady Narodowej,
- Wydział Ogólno-Organizacyjny,
- Wydział Finansowo-Budżetowy,
- Wydział Społeczno-Administracyjny,
- Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej,
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami,
- Wydział Handlu, Drobnej Wytwórczości i Usług,
- Wydział Komunikacji,
- Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki,
- Wydział Oświaty,
- Wydział Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa,
- Wydział Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego,
- Wydział Gospodarki Terenowej, Planowania i Ochrony Środowiska,
- Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,
- Urząd Stanu Cywilnego.
W roku 1990 na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95), Urząd Miejski został przekształcony w jednostkę wykonującą zadania Zarządu Miasta Łowicza – organu wykonawczego samorządu powołanego po zmianie ustroju państwa.
Oprac. Marek Wojtylak
Wydział Ogólno-Organizacyjny [1970-1972] 1973-1989: rada zakładowa (posiedzenia i sprawozdania), wybory samorządowe, narady koordynacyjne, statuty i regulaminy, zarządzenia i decyzje naczelnika, plany pracy i sprawozdania z ich realizacji, sprawozdania GUS, narodowy spis powszechny, analizy skarg i wniosków, ogłoszenia i obwieszczenia, wycinki prasowe, Liga Miast i Wsi Dorzecza Bzury, kontrole i zalecenia pokontrolne, plany i programy szkoleń, nazewnictwo ulic (sygn. 1-80).
Wydział Finansowo-Budżetowy [1959-1972] 1973-1990: budżety, ich zmiany i realizacja, kontrole i zalecenia pokontrolne, sprawozdania, plany społeczno-gospodarcze, ewidencja gruntów, karty nieruchomości (gospodarstw), dzierżawy (sygn. 81-188).
Wydział Planowania 1981-1989: plany perspektywiczne, czyny społeczne (sygn. 189-193).
Wydział Społeczno-Administracyjny 1959-1972] 1973-1987: komisja pojednawcza, wybory kolegium ds…………………………………………………………………………………… Wykroczeń, analizy, oceny i sprawozdania kolegium, akta spraw kolegium, wykazy stowarzyszeń (sygn. 194-306).
Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 1985-1990: informacje, analizy, sprawozdania (sygn. 307).
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [1959-1972] 1973-1990: sprawozdania GUS, cmentarze i grobownictwo, rejestry zabezpieczeń hipotecznych, sprzedaż i dzierżawa nieruchomości (sygn. 308-323).
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 1977-1986: przeglądy, dzierżawy, zmiany nazewnictwa ulic i numeracji domów (sygn. 324-327).
Wydział Handlu, Drobnej Wytwórczości i Usług 1977-1988: plany pracy, kontrole, sprawozdania (sygn. 328-332).
Wydział Komunikacji 1975-1976: sprawozdania GUS (sygn. 333-334).
Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki [1967-1972] 1974-1990: programy, plany, sprawozdania, analizy skarg i wniosków, organizacja imprez, zespoły artystyczne, ewidencja zabytków oraz miejsc walk i męczeństwa, nadzór nad stowarzyszeniami (sygn. 335-345).
Wydział Oświaty 1973-1990: plany pracy i sprawozdania, protokoły posiedzeń kolegium inspektora oświaty i wychowania, sprawozdania GUS, analizy skarg i wniosków, protokoły kontroli, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich wykonania, plany społeczno-gospodarcze i budżety, projekty organizacyjne szkół i przedszkoli (sygn. 346-424).
Wydział Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa [1957-1972] 1973-1988: spisy rolne, sprawozdania GUS, kółka rolnicze (sygn. 425-443).
Wydział Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego 1980-1988: plany zagospodarowania przestrzennego, opinie i decyzje o lokalizacji inwestycji (sygn. 444-473).
Wydział Gospodarki Terenowej, Planowania i Ochrony Środowiska 1975-1984: analizy skarg i wniosków, sprawozdania z wykonania planów, decyzje o pierwokupie, wywłaszczenia, opinie i decyzje o lokalizacjach szczegółowych, projekty techniczne, decyzje o rozbudowie, podział nieruchomości, sprawy nadzoru budowlanego (sygn. 474-521).
Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 1975-1983: komisja odwoławcza i rozjemcza, sprawozdania GUS, analizy potrzeb i efektów pomocy społecznej, sprawozdania z wykonania planów (sygn. 475-533).
Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa 1972-1993 (sygn. 534-1233).
IZA - inwentarz skarbowy

Amount of archival material

1233

0

0

13.04

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.