Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Studium Nauczycielskie w Łowiczu

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu
Studium Nauczania Początkowego w Łowiczu [1952-1981] 1982-1993
- brak danych - 1952 - 1981
1982 - 1993
- brak danych - częściowo
instytucje nauki i oświaty - szkoły zawodowe polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Studium powołane zostało z dniem 1 września 1982 r jako Studium Nauczania Początkowego. Jego zadania i organizację określał statut i regulamin stanowiący załącznik nr 1 i 2 do Zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 21 maja 1982 r. (Dz. Urz. MOiW nr 7, poz. 55). Studium miało swą siedzibę w budynku mieszczącym Ośrodek Doskonalenia Kadr Oświatowych w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 31 (dawny budynek pobernardyński) i pod kątem administracyjnym podlegało jego dyrektorowi, natomiast w sprawach dydaktyczno-wychowawczych podporządkowane było Kuratorium Oświaty i Wychowania w Skierniewicach.
Na mocy decyzji nr 3/84 Kuratora Oświaty i Wychowania w Skierniewicach z dnia 1 września 1984 r. istniejące w r. szk. 1983/84 Studium Wychowania Przedszkolnego w Skierniewicach oraz Studium Nauczania Początkowego w Łowiczu przekształcone zostały z dniem 1.09.1984 r. w Studium Nauczycielskie w Łowiczu. Studium miało prowadzić wydział dla kandydatów do zawodu nauczycielskiego (dzienny) oraz wydział dla czynnych nauczycieli nauczania początkowego i nauczycieli przedszkoli (wydział dla pracujących). Jego zadania i organizację określał statut stanowiący załącznik do zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 27 marca 1984 r. w sprawie utworzenia studium nauczycielskiego (Dz. Urz. MOiW nr 5, poz. 28). Nadzór nad Studium sprawowało Kuratorium Oświaty i Wychowania w Skierniewicach.
W 1988 r. nastąpiła zmiana podmiotu nadzorującego Studium. Na mocy decyzji nr 12 Naczelnika Miasta Łowicza z dnia 19 maja 1988 r. bezpośredni nadzór nad Studium Nauczycielskim sprawował Inspektor Oświaty i Wychowania w Łowiczu, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 1 Zarządzenia nr 17 Naczelnika Miasta Łowicza z dnia 31 grudnia 1987 r. w sprawie przejęcia zadań z zakresu oświaty i wychowania. Kolejna zmiana podległości Studium nastąpiła w dwa lata później. Decyzją nr 59 Kuratora Oświaty i Wychowania w Skierniewicach, a na podstawie ustawy z 17 maja 1990 r. o zmianie ustawy o rozwoju systemu Oświaty i Wychowania oraz Ustawy – Kart Nauczyciela (Dz. U. nr 34, poz. 197) oraz w związku z zarządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 27.03.1984 r. z dniem 1 września 1990 r. Studium Nauczycielskie w Łowiczu podległe było Kuratorium Oświaty i Wychowania w Skierniewicach
Nie zmieniła się organizacja, jak i siedziba Studium Nauczycielskiego, ale od 1 stycznia 1991 r. było ono już samodzielną jednostką budżetową z obsługą finansowo-księgową, realizowaną w ramach środków budżetu centralnego za pośrednictwem Kuratorium w Skierniewicach. Likwidacja Studium nastąpiła z dniem 31 sierpnia 1993 r. na mocy decyzji Kuratora Oświaty z 24 maja 1993 r. (KO.IV-011-1/8/93)
Do Studium Nauczycielskiego w Łowiczu przyjmowani byli absolwenci szkół średnich ze świadectwem maturalnym (od 1985 r. tylko absolwenci liceów ogólnokształcących). Nauka w Studium trwała dwa lata, podobnie jak w działającym od 1984 r. Studium Nauczycielskim. Na czele Studium stała Rada Pedagogiczna z przewodniczącym-dyrektorem. Zajęcia realizowane były zgodnie z zatwierdzanym na początku roku przez Radę planem pracy dydaktyczno-wychowawczym na wydziałach dziennym i zaocznym. Do 1989 r. istniały na tych wydziałach dwa kierunki kształcenia: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, następnie doszły w 1989 r. wychowanie fizyczne, a w 1990 r. technika. Dyrektorem Studium Nauczania Początkowego i Studium Nauczycielskiego była w latach 1982-1984 – Maria Znajdek, po niej zaś Maria Moskwa, piastująca to stanowisko do momentu likwidacji SN w 1993 r.
Oprac. Marek Wojtylak
Organizacja Studium Nauczania Początkowego i Studium Nauczycielskiego w Łowiczu 1982-1993 - sygn. 1, księgi protokołów posiedzeń Rady SN w Łowiczu 1982-1993 - sygn. 2-4, protokoły z egzaminu dyplomowego 1984-1993 - sygn. 5, księgi immatrykulacyjne i wydanych dyplomów 1984-1993 - sygn. 6-9, bilanse roczne 1988-1991 - sygn. 10-13, karty przebiegu nauki studenta 1984-1993 - sygn. 14-25; protokoły z kontroli 1991-1992 - sygn. 26; akta osobowe pracowników 1952-1992 - sygn. 27-30, kontrole zewnętrzne 1983-1993 - sygn. 31. IZA - inwentarz skarbowy

Amount of archival material

31

0

0

0.71

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.