Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Związek Zawodowy Pracowników Samorządu Terytorialnego i Użyteczności Publicznej - Koło w Falenicy

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku
mwiązek Zawodowy Pracowników Samorządu Terytorialnego i Użyteczności Publicznej - Koło w Falenicy powiat warszawski 1945 - 1951
- brak danych - 1945 - 1951
- brak danych - tak
związki zawodowe - - polski
inwentarz książkowy Yes = 17 j.a.
Dział od roku 1919 na terenie całego kraju. Głównymi celami związku było podnoszenie stopy życiowej członków pod względem materialnym i kulturalnym, oraz zapewnienie obrony interesów zawodowych, ekonomicznych i kulturalnych, podnoszenie stanowiska społecznego, kwalifikacji zawodowych oraz wyrabianie dyscypliny i karności organizacyjnej. Związek podnosił oświatę ogólna i zawodową, świadczył członkom pomoc prawną w sprawach wynikających z zatrudnienia i działalności związkowej. Zapewniał świadczenia materialne poprzez budowę sanatoriów, szpitali, letnisk, schronisk, pensjonatów, organizował wczasy budował własne tanie mieszkania, zakładał spółdzielnie kasy ubezpieczeniowe , oraz zapomogowo oszczędnościowe. Członkami związku mógł być każdy pracownik zatrudniony w Samorządzie Terytorialnym, Zakładach i Instytucjach Użyteczności Publicznej, należeć do niego mogli także emeryci. Związek dzielił się na okręgi które obejmowały teren województwa, a te z kolei na oddziały, które mogły dzielić się na sekcje. Władze uchwałodawcze i wykonawcze stanowiły: Walny Zjazd Delegatów Okręgu Związku, Zarząd Główny, Wydział Wykonawczy Zarządu Głównego, Prezydium Delegatów Oddziału Związku, Zarząd Okręgu Związku, Prezydium Zarządu Okręgu, Walne Zgromadzenie członków Zarząd Oddziału. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału odbywało się najpóźniej w miesiąc po zamknięciu roku administracyjnego. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należało :rozpatrywanie sprawozdania z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, sprawozdania finansowego i stanu finansowego wszystkich agend Oddziału Związku, udzielanie Zarządowi absolutorium, wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i delegatów za zjazd okręgu, rozpatrywanie wniosków, zgłoszonych na Walne Zgromadzenie przez Zarząd i Członków Związku. Zarząd Oddziału Związku wybierany był przez Walne Zgromadzenie na okres jednego roku do jego kompetencji należało reprezentowanie Oddziału na zewnątrz, administrowanie majątkiem, przyjmowanie nowych członków, czuwanie nad regularnym płaceniem składek, sporządzanie sprawozdań, zwoływanie zgromadzeń, wykonywanie zleceń wyższych organów związkowych oraz powoływanie sekcji pracowniczych i ustalanie ich kompetencji. [Na podstawie inwentarza, oprac. E. Kabala, E Jęda, Otwock 2006] Na zawartość zespołu składają się okólniki, komunikaty, wytyczne, instrukcje, uchwały, odezwy Zarządu Głównego Centralnej Rady Związków Zawodowych, Zarządu Oddziału oraz Okręgu Warszawskiego przesłane do wiadomości i wykorzystania. W zespole zachował się statut związku oraz regulamin działalności Komisji i Delegatów Socjalno Ubezpieczeniowych. Prócz tego zachowały się protokóły z zebrań Kola w Falenicy oraz z Oddziału Warszawskiego, protokóły z Walnych Zgromadzeń, listy obecności, wykazy członków, deklaracje , podania o pożyczki, sprawozdania, kwestionariusze statystyczne. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
78/106/0/-/1 [Protokoły z Walnych Zgromadzeń, zebrań Koła Związku oraz listy obecności] 1945 - 1950 0
78/106/0/-/2 [Rada Związków Zawodowych w Falenicy - korespondencja] 1946 - 1948 0
78/106/0/-/3 [Zarząd Związku Zawodowego - okólniki, zawiadomienia, korespondencja] 1945 - 1951 0
78/106/0/-/4 VI Posiedzenie Plenarne Centralnej Rady Związków Zawodowych oraz Tymczasowy Regulamin Działalności Komisji i Delegatów Socjalno - Ubezpieczeniowych 1950 0
78/106/0/-/5 [Okólniki, komunikaty, wytyczne oraz uchwały Zarządu Głównego i Centralnej Rady Związków Zawodowych] 1947 - 1951 0
78/106/0/-/6 [Wytyczne, komunikaty oraz okólniki Zarządu Okręgu i Oddziału Warszawskiego] 1945 - 1951 0
78/106/0/-/7 [Korespondencja Oddziału powiatu Warszawskiego - okólniki, zawiadomienia, komunikaty] 1945 - 1951 0
78/106/0/-/8 [Powiatowa Rada Związków Zawodowych powiatu Warszawskiego - korespondencja, wytyczne, komunikaty, informacje] 1948 - 1951 0
78/106/0/-/9 Statuty Związku Zawodowego Pracowników Samorządu Terytorialnego i Użyteczności Publicznej w Polsce 1945, 1948 0
78/106/0/-/10 [Sprawozdania roczne, miesięczne oraz kwestionariusze statystyczne Związku Zawodowego] 1945 - 1951 0
78/106/0/-/11 [Wykazy członków Związku oraz skład Zarządu] 1946 - 1950 0
78/106/0/-/12 [Deklaracje, zaświadczenia członków, sprawy osobowe] 1946 - 1948 0
78/106/0/-/13 [Listy potrąceń składek członkowskich Koła Związku Zawodowego] 1946 - 1950 0
78/106/0/-/14 [Podania o pożyczki członków Związku Zawodowego] 1946 - 1948 0
78/106/0/-/15 [Sprawy finansowe Koła Związku Zawodowego] 1945 - 1950 0
1 2

Amount of archival material

17

17

0

0.15

0.15

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.