Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Związek Zawodowy Pracowników Samorządu Terytorialnego i Użyteczności Publicznej - Oddział Powiatowy w Mińsku Mazowieckim

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku
Związek Zawodowy Pracowników Samorządu Terytorialnego i Użyteczności Publicznej w Mińsku mazowieckim 1945 - 1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
związki zawodowe - - polski
inwentarz książkowy Yes = 11 j.a.
Dział od roku 1919 na terenie całego kraju. Głównymi celami związku było podnoszenie stopy życiowej członków pod względem materialnym i kulturalnym, oraz zapewnienie obrony interesów zawodowych, ekonomicznych i kulturalnych, podnoszenie stanowiska społecznego, kwalifikacji zawodowych oraz wyrabianie dyscypliny i karności organizacyjnej. Związek podnosił oświatę ogólna i zawodową, świadczył członkom pomoc prawną w sprawach wynikających z zatrudnienia i działalności związkowej. Zapewniał świadczenia materialne poprzez budowę sanatoriów, szpitali, letnisk, schronisk, pensjonatów, organizował wczasy budował własne tanie mieszkania, zakładał spółdzielnie kasy ubezpieczeniowe , oraz zapomogowo oszczędnościowe. Członkami związku mógł być każdy pracownik zatrudniony w Samorządzie Terytorialnym, Zakładach i Instytucjach Użyteczności Publicznej, należeć do niego mogli także emeryci. Związek dzielił się na okręgi które obejmowały teren województwa, a te z kolei na oddziały, które mogły dzielić się na sekcje. Władze uchwałodawcze i wykonawcze stanowiły: Walny Zjazd Delegatów Okręgu Związku, Zarząd Główny, Wydział Wykonawczy Zarządu Głównego, Prezydium Delegatów Oddziału Związku, Zarząd Okręgu Związku, Prezydium Zarządu Okręgu, Walne Zgromadzenie członków Zarząd Oddziału. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału odbywało się najpóźniej w miesiąc po zamknięciu roku administracyjnego. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należało :rozpatrywanie sprawozdania z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, sprawozdania finansowego i stanu finansowego wszystkich agend Oddziału Związku, udzielanie Zarządowi absolutorium, wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i delegatów za zjazd okręgu, rozpatrywanie wniosków, zgłoszonych na Walne Zgromadzenie przez Zarząd i Członków Związku. Zarząd Oddziału Związku wybierany był przez Walne Zgromadzenie na okres jednego roku do jego kompetencji należało reprezentowanie Oddziału na zewnątrz, administrowanie majątkiem, przyjmowanie nowych członków, czuwanie nad regularnym płaceniem składek, sporządzanie sprawozdań, zwoływanie zgromadzeń, wykonywanie zleceń wyższych organów związkowych oraz powoływanie sekcji pracowniczych i ustalanie ich kompetencji,. W końcu stycznia 1945 roku wznowił swoją działalność Oddział Powiatowy w Mińsku Mazowieckim, na pierwszym organizacyjnym zebraniu pracowników powołany został Tymczasowy Zarząd Oddziału, który sprawował swe czynności do chwili zwołania Walnego Zgromadzenia pracowników samorządu. [Na podstawie inwentarza, oprac. E. Kabala, E. Jęda, Otwock 2006] Na zawartość zespołu składają się okólniki, komunikaty, wytyczne, instrukcje, odezwy Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału oraz Zarządu Okręgu przesłane do wiadomości i wykorzystania. Działalność Oddziału Powiatowego w Mińsku Mazowieckim obrazują protokóły z zebrań Zarządu, notatki ze Zjazdu Walnego, sprawozdania i plany pracy, deklaracje i wykazy członków, budżet, listy płacy poszczególnych Zarządów Gminnych. - brak danych -

Amount of archival material

11

11

0

0.10

0.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.