Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Stanów Krajowych Górnych Łużyc

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
- brak danych - 1319 - 1937
Landstädtische Archiv ober Lausitz 1319 - 1937
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Od połowy XIII w. ustalił się podział Łużyc na Dolne i Górne. Łyżyce Górne przechodziły przez ręce różnych lenników, będąc własnością Bolka II Małego, księcia świdnickiego, a później syna Karola IV - Jana zw. Zgorzeleckim. Od końca XIV w. znajdowały się pod władzą czeskich luksemburgów, w których imieniu władzę sprawowali starostowie czescy. W okresie walk króla węgierskiego Macieja Korwina o Śląsk, starostą górnołużyckim był ks. legnicki Fryderyk I, a potem stanowisko to piastował królewicz polski Zygmunt (od 1504 r.). W czasie wojny trzydziestoletniej Łużyce przeszły jako lenno pod władzę elektora saskiego Jana Jerzego I.
Organizacja stanowa pojawiła się na Górnych Łużycach w XIV w. W 1374 r. istniały dwa stany: szlachecki i miejski. Stan szlachecki składał się z trzech grup: panów, prałatów, rycerstwa i wasali, a stan miejski tworzyło 6 królewskich miast z Budziszynem na czele. Wraz z kształtowaniem się stanów jako czynnika politycznego, na Górnych Łużycach powstały też organy stanowe: sejm, sejmiki, urzędy ziemskie. Pierwszy sejm zebrał się w 1393 r. w Budziszynie. Do jego uprawnień należało m.in.. uzależnianie każdego uznania margrabiego od wystawiania tzw. rewersu gwarantującego autonomię Górnych Łużyc, oraz potwierdzenie praw, wolności i przywilejów całego kraju. Dzieliły się na zwyczajne i nadzwyczajne. Sejmiki nie miały osobnych terenów zebrań. Odbywały się razem z sejmami zwyczajnymi. Dzieliły się na ziemskie, miejskie i elekcyjne. Najważniejszymi urzędami ziemskimi były: urząd marszałka ziemskiego, oratora, syndyka ziemskiego i komisarza wojennego. W przeciwieństwie do innych krajów Stany Górnych Łużyc cieszyły się szeroką autonomią. Ustrój stanowy przetrwał na Łużycach do początku XIX w. (reformy Steina), a jego szczątkowe formy funkcjonowały także w ciągu tego wieku.
Archiwum Stanów Krajowych Górnych Łużyc mieściło się na zamku w Budziszynie. Z 1680 r. pochodzą najstarsze inwentarze tego zespołu. Było dwukrotnie reorganizowane w związku z dopływami akt ( między 1790 a 1800 r., oraz po 1830 r.).
1. Historia, statystyka, korespondencja /1396-1880/
Wiadomości historyczne, sprawy sejmików, rękopisy o treści historycznej, wykaz książąt i margrafów łużyckich, regulaminy
dworskie, nobilitacje, sprawy ustrojowe, zamek w Budziszynie, statystyka (wykaz mężczyzn, miejscowości, majątków, gruntów i
właścicieli, budynków miejskich), pomiary, sprawy graniczne, szacunki, przywileje stanów księstwa świdnicko- jaworskiego, czeska
ordynacja krajowa.
2. Władanie Górnymi Łużycami /1635-1871/
Zmiany przynależności państwowej i zastaw Górnych Łużyc, hołdy, podział Łużyc, zastawy, dziedziczenie, uroczystości związane z
domem książęcym i saskim domem królewskim, stosunki z Rejencją Legnicką.
3. Stosunki z ościennymi państwami i krajami /1546-1878/
Sprawy czesko-łużyckie, sprawy graniczne między Górnymi Łużycami w Saksonii i Prusach, współpraca obu części Łużyc, sprawy
łużycko-sląskie, sprawy archiwalne.
4. Sprawy ustrojowe Margrabstwa Górnołużyckiego /1372-1883/
Ustrój krajowy: sprawy ustrojowe Górnych i Dolnych Łużyc, prawa, przywileje, spory, skargi wyznaniowe, przywileje dla miast i wsi
( w tym dla Związku Sześciu Miast), przywileje dla dominiów i majątków rycerskich, sprzedaż dóbr .
5. Stany /1533-1937/
Sprawy ogólne Stanów Krajowych, organizacja i działalność Sejmiku Prowincjonalnego, urzędy krajowe: ustrój stanowy, organizacja
stanów, uchwały, protokoły z posiedzeń sejmików w Zgorzelcu, Dreźnie i Budziszynie, rejestry osób ze stanu szlacheckiego w
księstwie zgorzeleckim i powiatach lubańskim i żytowskim, zawiadomienia o sejmikach, koresopondencja, sprawozdania, projekty
spraw wnoszonych pod obrady, urzędnicy, urząd opieki nad sierotami, namiestnicy klasztorni, sekretariat ds. podatkowych,
namiestnicy królewscy, starostowie, margrabstwa.
6. Wojskowość /1550-1883/
Powinności na rzecz wojska, sprawy obronne, uzbrojenie, wojna trzydziestoletnia, przemarsze, kwaterunki, zaopatrzenie, inwazja
szwedzka Karola XII, rekrutacja, szpitale wojskowe.
7. Krajowa Kasa Kryminalna /1753-1840/
Koszty i opłaty dochodzeń, transport więźniów i ich zaopatrzenie.
8. Sprawy podatkowe /1582-1699/
System podatkowy, kontrybucje.
9. Fundacje /1750-1887/
Administracja funduszami dla biednych, fundacje na rzecz opieki społecznej.
10. Archiwum Krajowe /1605-1838/
Wykazy i repertoria archiwalne, zabezpieczenie i opracowanie zbiorów.
11. Sprawy ogólne /1498-1816/
Ustanowienie orderu, parenty, spory graniczne, przywileje, sprawy religijne, opieka nad czeskimi emigrantami, sprawy lenne,
sprzedaż majątków, sprawy sądowe, sejmiki krajowe, rejestry szlachty, nobilitacje, nadawania tytułów, sądownictwo kościelne,
klasztor w Marienthal, obsada parafii, poddani i ich powinności, sprawy monetarne, cła, akcyzy, podatki, kontrybucja szwedzka,
zakaz wywozu broni w czasie wojny z Francją, poczta, epidemie, klasztor w Joachimstein ( fundacje, obsada, spory) .
12. Sejmy krajowe /1509-1926/
Sejm generalny i sejmiki prowincjonalne: zwołanie sejmików, korespondencja i sprawozdania.
13. Aneks /1549-1856/
Sprawy procesowe, spis wsi i miast Saksoni i ziem inkorporowanych, sprawy handlowe i podatkowe, konwencja w sprawie podziału
Margrabstwa Górnych Łużyc, główna matrykuła rycerstwa śląskiego i górnołużyckiego.
Zespół zmikrofilmowany: n-ry: T.195752 - T.197583
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
82/15/0/1/1 Princeps Saxonicus Lusatiae redividus d.i. Ordentliches Verzeichnis und Zeitregister der Lusatsischen Fürsten Herzogen. Herrn und Markgrafen v. Dr Leuber 1649 0
82/15/0/1/2 Miscellanea zur Sächsischen Geschichte gehörig 1693-1717 0
82/15/0/1/3 Historische Nachricht von Arnsdorf im Fürstenthum Görlitz gelegen, zusammengetragen u. Beschrieben von Christian Knauthe Pfarrern zu Friedersdorf 1762 0
82/15/0/1/4 Standes Erhebungen hohe und andere Avancements und ertheilte Choraten betr. 1648-1749 0
82/15/0/1/5 Standes Erhebungen hohe und andere Avancements und ertheilte Choraten betr. 1751-1756 0
82/15/0/1/6 Standes Erhebungen hohe und andere Avancements und ertheilte Choraten betr. 1759-1803 0
82/15/0/1/7 Hof und Rang Ordnung 1738-1785 0
82/15/0/1/8 Hof und Rang Ordnung 1764 0
82/15/0/1/9 Acten betr. die Erhebung der kurfürstlichen Lande zu einem Königreiche 1807 0
82/15/0/1/10 Fascicul das Schloss zu Budissin betr. 1636-1694 0
82/15/0/1/11 Ober Lausitzer Regierungs und Ehren Spiegel von der Markgraf Amt Ober Lausitz Staats Verfassung Gerechtsamen und Bedürfnissen 1733-1761 0
82/15/0/1/12 Eingesammelte alte und neue Nachrichten vom Görlitzer Kreise 1656-1753 0
82/15/0/1/13 Tabellen und Specificaziones aller Manschaften von 12 bis 60 Jahren item was jeder Wirth vor Feld hat wieviel er Steuern gibt im FĂĽrstentum Görlitz und zwar dessen Görlizischen Kreis d.a. 1708 0
82/15/0/1/14 Tabellen und Specificaziones aller Manschaften von 12 bis 60 Jahren...ingleichen vom Zittauischen Kreise 1708 0
82/15/0/1/15 Tabellen und Specificaziones aller Manschaften von 12 bis 60 Jahren...dergleichen vom Laubanschen Kreise 1708 0
1 2 3 4 ... 81 82 83 84 85 ... 164 165 166 167

Amount of archival material

2503

2503

0

151.00

151.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.