Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zakłady Urządzeń Górniczych "WAMAG" S.A. w Wałbrzychu

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
- brak danych - [1975] 1976 - 1996 [1997]
- brak danych - 1975 - 1975
1976 - 1996
1997 - 1997
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - przemysł wydobywczy polski
inwentarz książkowy Yes nota informacyjna
Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Urządzeń Górniczych Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu powstało w roku 1976 w wyniku połączenia dwóch przedsiębiorstw wałbrzyskich: "Huty Karol" i Dolnośląskich Zakładów Naprawczych Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu - na podstawie zarządzenia nr 57 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 22 grudnia 1975 roku. Przedsiębiorstwo utworzono jako wynik przejęcia przez Dolnośląskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu całego majątku "Huty Karol" według stanu ustalonego bilansem tego przedsiębiorstwa, sporządzonym na dzień 31 grudzień 1975 roku. Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Urządzeń Górniczych Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu, było przedsiębiorstwem o charakterze produkcyjno-usługowym branży maszyn górniczych, wchodzącym w skład Dolnośląskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. W założeniu przedsiębiorstwo miało być jednostką o wyższym stopniu zarządzania i organizacji pracy, umożliwiającym rozwój produkcji. Celowi temu podporządkowana była struktura organizacji przedsiębiorstwa, którą zaprojektowano według systemu sztabowo liniowego z wykorzystaniem doświadczeń obydwu przedsiębiorstw oraz warunków technicznych, organizacyjnych i lokalizacyjnych. Przy Dolnośląskim Przedsiębiorstwie Urządzeń Górniczych Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu działała szkoła przyzakładowa, która szkoliła przyszłych pracowników przedsiębiorstwa w zawodach: tokarz, ślusarz, spawacz, modelarz, odlewnik. W następnych latach przedsiębiorstwo kilka razy zmieniało nazwę zachowując profil produkcji i strukturę organizacyjną. Od roku 1989 nazwa firmy brzmiała: Zakłady Urządzeń Górniczych Przemysłu Węglowego "WAMAG" - Dolny Śląsk, od 1991 roku - Zakłady Urządzeń Górniczych "WAMAG". 01 lipca 1994 roku nastąpiło przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Urządzeń Górniczych "WAMAG" w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa pod nazwą: Zakłady Urządzeń Górniczych "WAMAG" S.A. w Wałbrzychu. Utworzona spółka działała na podstawie Kodeksu Handlowego i ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. nr 51, poz. 298 z późniejszymi zmianami), oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44, poz. 202 i Dz.U. Nr 84, poz. 385). W roku 1996 uległa zmianie struktura własności kapitału akcyjnego (Narodowe Fundusze Inwestycyjne - 60% akcji, Skarb Państwa - 25% akcji, pracownicy przedsiębiorstwa - 15% akcji), tym samym ustała działalność Spółki jako państwowej jednostki organizacyjnej.
[podstawa opracowania dziejów aktotwórcy: inwentarz książkowy]
1.Dział Organizacyjno-Prawny:
-dokumentacja organizacyjna dotycząca połączenia Dolnośląskich Zakładów Naprawczych w Wałbrzychu z "Hutą Karol" w Wałbrzychu z Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Urządzeń Górniczych w Wałbrzychu (1975-1976), regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa (1981), zarządzenia wewnętrzne Dyrektora (1976-1993), zarządzenia wewnętrzne Prezesa Zarządu (1994-1996), instrukcja obiegu dokumentacji pionu ekonomicznego, pracowniczego, finansowo-księgowego, energio-mechanicznego, inwestycji, działu BHP i szkolenia zawodowego, produkcji, działu postępu technologicznego i kontroli jakości (1978-1979), analiza stanu techniczno-organizacyjnego i kierunki poprawy tego stanu w przedsiębiorstwie (1977), sygn. 1-30, [1975]1976-1996.
2.Rada Nadzorcza:
-protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej, uchwały Rady Nadzorczej, sygn. 31-33, 1994-1996.
3.Dział Kadr:
-regulamin pracy dla pracowników ZUG "WAMAG", tabele osobistego zaszeregowania pracowników, wykazy prac szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia, regulamin udzielania pomocy finansowej ze środków Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego, regulamin premiowania pracowników, regulamin tworzenia i podziału zakładowego funduszu premiowego, regulamin przyznawania dodatku za wysługę lat, regulamin przyznawania indywidualnych nagród rocznych, regulamin wypłacania specjalnej nagrody z okazji "Dnia Górnika", regulamin przyznawania nagród z zysków, regulamin wynagradzania pracowników z funduszu produkcyjnego, regulamin wynagradzania i premiowania pracowników orkiestry zakładowej, klubu zakładowego, dozorców mieszkaniowych, hali maszyn, ramowe zasady tworzenia, podziału i wypłaty trzynastej pensji, wykazy stanowisk i zasady ustalania zapłaty za pracę w warunkach szkodliwych, porozumienie zawarte pomiędzy Zarządem Związku Zawodowego a Dyrekcją Zakładu w sprawie uprawnień grup związkowych, regulaminy, zarządzenia dotyczące szkolenia młodocianych (wynagrodzenia, zasady adaptacji zawodowej), sygn. 34-55, 1976-1994.
4.Dział Ekonomiczny:
-analiza działalności gospodarczej za 1977 rok, kwartalne i roczne sprawozdania z działalności gospodarczej za lata 1975-1978, sygn. 56-57, [1975]1976-1979.
5.Dział Planowania:
-plany zadań gospodarczych i funduszu płac, sprawozdawczość z ich wykonania, program poprawy efektywności wykorzystania czynników produkcji oraz przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych, ramowe zakresy działania pionów i komórek organizacyjnych, analiza działalności gospodarczej za pięć miesięcy 1978 roku, sygn. 58-61, [1975]1976-1979.
6.Dział Planowania i Analiz Ekonomicznych:
-sprawozdawczość GUS, miesięczne i roczne wykazy wskaźników techniczno-ekonomicznych, sygn. 62-65, 1985-1996.
7.Dział Analiz:
-sprawozdawczość GUS: meldunek o działalności gospodarczej, meldunek o produkcji, zatrudnieniu i wynagrodzeniu, sygn. 66-67, 1987-1996.
8.Dział Zbytu:
-miesięczna sprawozdawczość ze sprzedaży wyrobów i usług, sygn. 68-69, 1989-1996.
9.Dział Inwestycyjny:
-ogólna charakterystyka inwestycji i założenia wstępne, sygn. 70, 1978.
10.Wydział Produkcji:
-program produkcji elementów, katalog wyrobów własnych, sygn. 71-72, 1978-1979.
11.Dział Technologiczny:
-tabelaryczne zestawienia wskaźników ekonomicznych normowania pracy, protokoły z posiedzeń i analizy Komisji Technicznej dotyczące analizy z wyników przeliczeń, plany rozmieszczenia maszyn i urządzeń, technologia: "Korpus i pokrywa przekładni", "Hydrauliczna stacja zasilająca", instrukcja dotycząca zasad stosowania akordu współzależnego (zbiorowego), sprawozdawczość z wykonania zadań eksportowych za 1985, 1986, 1989 rok, sygn. 73-79, 1976-1989.
12.Dział Konstrukcyjny:
-rejestry rozpowszechnionych projektów wynalazczych, rejestry projektów wynalazczych, świadectwo patentowe, sygn. 80-95, 1976-1993.
13.Dział BHP:
-protokoły wypadkowe i analizy stanu BHP wraz z załącznikami, protokoły - wypadki przy pracy, (w tym śmiertelny, zbiorowy), sygn. 96-104, 1986-1996.
14.Dział Księgowości:
-projekt organizacyjny służby finansowo-księgowej, sprawozdanie finansowe za rok 1976-1996, sygn. 105-125, [1975]1976-1996[1997].
15.Sekretariat Dyrektora:
-protokoły z kolektywów zakładowych, sygn. 126, 1988-1994.
16.Dział Marketingu i Handlu:
-dokumentacja dotycząca Międzynarodowych Targów Górnictwa, Energetyki i Metalurgii - Katowice (SIMMEX 91, SIMMEX 93, SIMMEX 95), sygn. 127-129, 1991-1995.
17.Dział Administracyjno-Gospodarczy:
-plan finansowo-rzeczowy remontów bieżących i kapitalnych na lata 1979-1990, plan gospodarowania Zakładowym Funduszem Mieszkaniowym, plan ekonomiczno-finansowy ośrodka wczasowego w Darłówku, sprawozdawczość GUS, wzory odciskowe pieczęci, sygn. 130-134, 1979-1995.
18.Dział Socjalny:
-sprawozdawczość GUS - turystyka i wypoczynek, regulamin przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Socjalnego, sygn. 135-136, 1976-1995.

Zespół zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 28 grudnia 2007 roku.
- brak danych -

Amount of archival material

136

136

0

1.85

1.85

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.