Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Nowej Rudzie powiat kłodzki

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
- brak danych - 1945 - 1950 [1951]
- brak danych - 1945 - 1950
1951 - 1951
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Podstawy prawne funkcjonowania urzędu:
-ustawa z dnia 11 września 1944 roku o organizacji i zakresie działania rad narodowych [Dz.U. RP Nr 5, poz. 22],
-dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego [Dz.U. RP Nr 14, poz. 74],
-dekret z dnia 13 listopada 1945 roku o zarządzie Ziem Odzyskanych [Dz.U. RP Nr 51, poz. 295]; istnieje do roku 1950, kiedy to na mocy ustawy z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej [Dz.U. RP Nr 114, poz. 130] rozpoczynają pracę nowopowołane miejskie rady narodowe, spełniające rolę terenowych organów jednolitej władzy państwowej.
1.Miejska Rada Narodowa Miasta Nowa Ruda, sygnatura 1-13, 1946-1950 (protokoły posiedzeń MRN, komisje rady, prorokoły posierdzeń prezydium MRN),
2.Zarząd Miejski w Nowej Rudzie:
- Dział Ogólny, Referat Osobowy, sygnatura 14, 1948 (protokoły z tygodniowej odprawy szkoleniowej pracowników miejskich),
- Dział Ogólny, Referat Organizacyjno-Prawny, sygnatura 15-17, 1945-1950 (staut i regulamin organizacyjny Buira Zarządu Miejskiego),
- Dział Ogólny, Sekretariat, sygnatura 18-20, 1945-1950 (zarządzenia i ogłoszenia burmistrza, protokoły z zebrań i posiedzeń),
- Dział Administracyjny, Referat Gospodarczy, sygnatura 21-24, 1945-1950 (księga inwentarzowa, spisy zakładów przemysłowych, sprawozdania statystyczne),
- Dział Administracyjny, Referat Mieszkaniowy, sygnatura 25, 1946 (ankiety mieszkaniowe, arkusze zbiorcze lokatorów),
- Dział Administracyjny, Referat Aprowizacji, sygnatura 26-27, 1945-1950 (wykazy wyznaczonego kontyngentu zboża dla Armii Czerwonej),
- Dział Administracyjny, Referat Osiedleńczy, sygnatura 28-39, 1945-1950 (zestawienia osiedlonych rodzin, sprawy repatriacji Niemców, wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne, statystyka rolna),
- Dział Finansowy, Referat Budżetowy, sygnatura 40-85, 1946-1950 (preliminarze budżetowe, budżety, sprawozdania rachunkowe, księgi wydatków i dochodów budżetowych),
- Dział Finansowy, Referat Podatkowy, sygnatura 86-123, 1945-1950 [1951] (statuty podatków i opłat administracyjnych miasta Nowa Ruda, zarządzenia władz zwierzchnich dotyczące podatku gruntowego, księgi podatkowe, rejestry wymiaru podatku gruntowego),
- Dział Finansowy, Kasa Miejska, sygnatura 124, 1945 (książka kasowa),
- Dział Finansowy, Przedsiębiorstwa Miejskie, sygnatura 125-126, 1947-1949 (układ zbiorowy pracy dla samorządowych przedsiębiorstw o charakterze uzyteczności publicznej),
- Dział Społeczny, Referat Oświaty i Kultury, sygnatura 127, 1947-1948 (sprawy dotyczące oświaty ikultury),
- Dział Społeczny, Referat Opieki Społecznej, sygnatura 128, 1945-1946 (sprawozdania z działalnosci referatu),
- Dział Społeczny, Referat Zdrowia Publicznego, sygnatura 129-130, 1945-1947 (zarządzenia w sprawie akcji porzadkowo-sanitarnej, opieka zdrowotna),
- Dział Społeczny, Referat Weterynaryjny, sygnatura 131, 1948 (sprawy dotyczące opieki weterynaryjnej),
- Dział Techniczny, Referat Budownictwa, sygnatura 132-135, 1949-1950 (plany obiektów budowlanych),
- Dział Techniczny, Referat Zabudowania i Pomiarów, sygnatura 136, 1949 (zestawienie zapotrzebowań na inwestycje),
3. Miejski Komitet Żydowski, stowarzyszenia, sygnatura 137-140, 1945-1949 (budżet, preliminarz budżetowy, sprawy bursy i półinternatów),
4. Komitet PZPR przy Zarządzie Miejskim w Nowej Rudzie, sygnatura 141, 1949-1950 (protokoły z zebrań koła),
5. Książki domowe – Hausbuch, sygnatura 142-1164, 1945-1946 (domowe książki meldunkowe).
Inwentarz zespołu obejmujący 1164 j.a., zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 29 grudnia 2004 roku.

Brak wcześniejszej sygn.: 54 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku).
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
84/16/0/-/1 Protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej - 1946 0
84/16/0/-/2 Protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej 0-1947 0
84/16/0/-/3 Protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej 0-1948 0
84/16/0/-/4 Protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej - 1949 0
84/16/0/-/5 Regulamin Miejskiej Komisji Kontroli Społecznej i Komisji Rolnej - 1946 0
84/16/0/-/6 Protokoły posiedzeń Komisji Kulturalno - Oświatowej - 1949 0
84/16/0/-/7 Protokoły posiedzeń Miejskiej Komisji Lokalowej - 1950 0
84/16/0/-/8 Protokoły i sprawozdania z przeprowadzonych kontroli przez Komisje Kontroli przy Miejskiej Radzie Narodowej 1946-1948 0
84/16/0/-/9 Protokół z kontroli przeprowadzonej w Szpitalu Miejskim w Nowej Rudzie przez Komisję Kontroli przy Miejskiej Radzie Narodowej 1946-1950 0
84/16/0/-/10 Sprawozdania z działalności Miejskiego Komitetu Opieki Społecznej w Nowej Rudzie 1946-1947 0
84/16/0/-/11 Sprawozdania z działalności Miejskiego Komitetu Pomocy Zimowej w Nowe Rudzie 1946-1947 0
84/16/0/-/12 Instrukcja,protokoły w sprawie utworzenia osobowego Komitetu Miejskiego Przeciwpowodziowego na terenie miasta Nowa Ruda 1947-1949 0
84/16/0/-/13 Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1946-1949 0
84/16/0/-/14 Protokoły z tygodniowej odprawy szkoleniowej pracowników miejskich w Nowej Rudzie - 1948 0
84/16/0/-/15 Statut i Regulamin Organizacyjny biura Zarządu Miejskiego w Nowej Rudzie 1947-1950 0
1 2 3 4 ... 37 38 39 40 41 ... 75 76 77 78

Amount of archival material

1164

1164

0

3.30

3.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.