Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Izba Skarbowa w Wałbrzychu

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
- brak danych - [1975] 1983 - 1998 [1999]
- brak danych - 1975 - 1982
1983 - 1998
1999 - 1999
- brak danych - tak
administracja specjalna - skarbowość polski
inwentarz książkowy Yes nota informacyjna
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Izba Skarbowa w Wałbrzychu utworzona z dniem 01 stycznia 1983 roku na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 1982 roku o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych (z chwilą utworzenia Izby Skarbowej w Wałbrzychu przestał istnieć Okręgowy Zarząd Dochodów Państwa i Kontroli Finansowej w Wałbrzychu - przepis art.. 14 przytoczonej ustawy stanowił bowiem, iż pracownicy okręgowych zarządów dochodów państwa i kontroli finansowej od dnia 01 stycznia 1983 roku stali się pracownikami izb skarbowych lub urzędów skarbowych). Do zakresu działalności utworzonej Izby Skarbowej w Wałbrzychu należały: nadzór nad urzędami skarbowymi, planowanie środków na dotacje dla jednostek gospodarki uspołecznionej i dysponowanie tymi środkami, analiza i kontrola wykorzystania dotacji, weryfikacja bilansów przedsiębiorstw państwowych, wykonywanie szczegółowego nadzoru podatkowego, orzecznictwo w II instancji w sprawach podatkowych, karnych-skarbowych i egzekucyjnych, wykonywanie kontroli podatkowych, dewizowych i finansowych oraz prowadzenie dochodzeń w sprawach karnych-skarbowych i przestępstw na szkodę państwa lub jednostek gospodarki uspołecznionej. Izba Skarbowa w Wałbrzychu zakończyła działalność z dniem 01 stycznia 1999 rok, na mocy ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (DzU Nr 133, poz. 872), wówczas to, w związku z reforma ustojową państwa i powołaniem 16 nowych województw, siedziby izb skarbowych zostały umiejscowione w ich stolicach. W ten sposób Izba Skarbowa w Wałbrzychu była jedną z 33 izb skarbowych, które uległy likwidacji. Nastepcą prawnym Izby Skarbowej w Wałbrzychu zastała Izba Skarbowa we Wrocławiu. Część opracowana:
1.Samodzielny Oddział Ogólny. Referat do spraw Administracyjno Gospodarczych:
-zarządzenia Dyrektora Izby Skarnowej, regulaminy organizacyjne Izby Skarbowej i urzędów skarbowych, skargi i wnioski, sprawozdawczość statystyczna z załatwienia skarg i wniosków, ewidencja zasobu archiwum zakładowego, regulamin działalności socjalnej, regulamin Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego, sygn. 1-43, [1975]1983-1998[1999].
2.Samodzielny Oddział Ogólny. Stanowisko Pracy do spraw Kadr i Szkolenia:
-sprawozdawczość statystyczna dotycząca kadr (spis kadrowy, o stanie zatrudnienia, z przebiegu podnoszenia kwalifikacji pracowników, o przejsciu pracowników na emeryturę), regulamin premiowania pracowników obsługi zatrudnionych w Izbie Skarbowej i Urzędach Skarbowych, sygn. 44-48, 1983-1998.
3.Referat Budżetowo-Księgowy:
-roczne sprawozdania z wykonania budżetu Izby Skarbowej (za rok 1983-1998), roczne sprawozdania z wykonania budżetu działów egzekucyjnych urzędów skarbowych (za rok 1984-1998), sprawozdawczość o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia, środków trwałych, sygn. 49-87, 1983-1998[1999].
4.Samodzielny Oddział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi. Referat Analiz i Sprawozdawczości:
-informacja o działalności aparatu skarbowego w okresie 1983-1997, sprawozdania z działalności Izby Skarbowej za rok 1983, 1986-1996, sprawozdania Izby Skarbowej o dochodach budżetowych za rok 1983-1998, sprawozdania urzędów skarbowych o dochodach budżetowych za rok 1983-1998, sprawozdania statystyczne Izby Skarbowej o ulgach podatkowych, ulgach inwestycyjnych, o wykonaniu postanowień w zakresie zabezpieczenia i egzekucji kar majątkowych oraz roszczeń odszkowowawczych, sprawozdania statystyczne Izby Skarbowej z realizacji podatków pośrednich za lata 1993-1996, sprawozdania statystyczne urzędów skarbowych o ulgah podatkowych, wynikach pracy działów egzekucyjnych, sprawozdania statystyczne urzędów skarbowych z realizacji podatków pośrednich, informacje Izby Skarbowej w sprawach podatkowych (ściągalność podatków), plany dochodów budżetowych z podatków i opłat od jednostek gospodarki nieuspołecznionej i od ludności, operatywne plany dochodów z podatków i opłat, sygn. 88-282, 1983-1998[1999].
5.Samodzielny Oddział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi. Referat Inspekcji i Instruktażu:
-kontrole kompleksowe i problemowe Izby Skarbowej w urzędach skarbowych, ewidencja kontroli Izby Skarbowej w urzędach Skarbowych, sygn. 283-361, 1989-1998[1999].
6.Samodzielny Oddział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi. Referat Orzecznictwa i Egzekucji.
-skargi załatwiane bezpośrednio przez Izbę Skarbową, zażalenie na postępowanie egzekuzyjne, sygn. 362-377, 1988-1998[1999].
7.Samodzielny Oddział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi. Stanowisko Pracy do spraw Karnych Skarbowych:
-sprawozdania statystyczne Izby Skarbowej o załatwieniu spraw karnych w I i II instancji, o czynnościach dochodzeniowych prowadzonych przez innych - niż prokurator oskarzycieli, o liczbie wszczętych postępowań karnych-skarbowych i postępowań podatkowych, informacje opisowe Izby Skarbowej dotyczące spraw karnych-skarbowych za lata 1994-1997, sygn. 378-384, 1991-1998.
8.Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy do spraw Kontroli Wewnętrznej:
-kontrole władz zwierzchnich (NIK, Ministerstwo Finansów), kontrole problemowe Izby Skarbowej w urzędach skarbowych, sygn. 385-396, 1985-1998[1999].
9.Samodzielny Oddział Podatku Dochodowego:
-skargi załatwiane bezpośrednio przez Izbę Skarbową, sygn. 397, 1994-1996.
10.Samodzielny Oddział Podatków Pośrednich. Wieloosobowe Stanowisko Pracy do spraw Podatku Akcyzowego, Cen i Dotacji:
-decyzje w sprawie ustalenia urzędowych cen zbytu, weryfikacja cen zbytu nawozów sztucznych stosowanych przez producentów, będących podstawą rozliczeń dotacji budżetowych, akta postępowań podatkowych w sprawie ustalenia kwoty nienależnej i dodatkowej w związku z nieprawidłowym stosowaniem cen detalicznych, sygn. 398-406, 1987-1990.
11.Samodzielny Oddział Podatków Pośrednich. Referat do spraw Podatku od Towarów i Usług:
-skargi załatwione bezpośrednio przez Izbę Skarbową, sygn. 407, 1997.
12.Wieloosobowe Stanowisko Pracy do spraw Obsługi Prawnej:
-informacje Izby Skarbowej o skargach do Naczelnego Sądu Administracyjnego za lata 1988-1998, sygn. 408, 1989-1998[1999].
Zespół (część opracowaną) zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 28 grudnia 2007 roku.


Część nieopracowana:
-nab. Nr 1835, 2009 r.: dokumentacja aktowa, 47 j.a., 0,80 mb, z lat: 1983-1998[1999],
-nab. Nr 2346, 2017 r.: dokumentacja aktowa, 81 j.a., 1,20 mb, z lat: 1988-1992.
- brak danych -

Amount of archival material

536

408

0

7.00

5.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.