Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Superintendentura w Jaworze

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
- brak danych - 1634 - 1945 [1947]
- brak danych - 1634 - 1945
1945 - 1947
- brak danych - tak
instytucje wyznaniowe - - niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Superintendent - (łac. superintendentus – ‘nadzorca’, kalka językowa z grec. episkopos) – duchowny protestancki sprawujący władzę nadzorczą w stosunku do pastorów określonego obszaru – superintendentury. Ze względu na rangę i obowiązki oraz ze względu na wielkość podlegającego mu terytorium tytuł superintendenta stanowi odpowiednik tytułu rzymskokatolickiego biskupa diecezjalnego lub dziekana, kierującego dekanatem (z: http://pl.wikipedia.org/wiki/Superintendent). Superintendentura była instytucją Kościoła Ewangelickiego nadzorującą i stymulującą funkcjonowanie parafii na terenie określonej diecezji, obejmującej z zasady 1 lub 2 powiaty administracyjne. Na jej czele stał superintendent powoływany przez senat kościelny, prowincjonalnej rady kościelnej, na wniosek generalnego superintendenta, który zasięgał opinii proboszczów diecezjalnych i zarządu okręgu synodu. Do zadań superintendenta należały sprawy zarówno duszpasterskie jak i administracyjne. Szczególnie ważną sprawą było utrzymanie porządku w okręgach kościelnych, wprowadzanie w życie zarządzeń konsystorza, uczestniczenie i przewodniczenie w wyborach proboszczów i kandydatów na te stanowiska, a następnie wprowadzanie ich na urząd. Superintendent czuwał nad podnoszeniem kwalifikacji a więc kształceniem proboszczów, miał oko na ich postawę moralną, wizytował parafie, pomagał w organizowaniu szczególnych uroczystości religijnych, wydawał decyzje w sprawach małżeństw mieszanych. Do zadań szczególnie ważnych należał nadzór nad szkolnictwem kościelnym, państwowym i prywatnym w sprawach nauki religii, opieka nad instytucjami charytatywnymi, zakładami opieki społecznej, a także prowadzenie kasy wdowiej dla wdów po duchownych ewangelickich. Pomoc w działalności Superintendentury i parafii ewangelickich świadczyły świeckie organy społeczne wybierane spośród wiernych, takie jak rady gmin, powiatów, zaś spraw duszpasterskie rozstrzygały synody różnych stopni. Jednostką nadrzędną dla superintendentury był Konsystorz Ewangelicki (sprawy administracji i zarządzania) oraz Generalny Superintendent (sprawy duszpasterskie; z: http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/karta.php?arch=66&zesp=67&cd=0; AP w Gorzowie Wlkp., karta zespołu 67: Superintendentura w Gorzowie Wielkopolskim). Sygn. 1-9, sprawy wyznania ewangelickiego i jego stosunku do wyznania katolickiego 1634-1862; sygn. 10-17, obrzędy i uroczystości kościelne 1813-1947; sygn. 18-21, sprawy misyjne 1852-1920; sygn. 22-47, sprawy wiernych 1766-1912; sygn. 48-106, zarządzenia w sprawach kościelnych 1710-1904; sygn. 107-129, sprawozdawczość i statystyka 1827-1945; sygn. 130-164, sprawy synodalne 1812-1946; sygn. 165-191, ogólne sprawy diecezji i superintendentury 1641-1946; sygn. 192-297, sprawy poszczególnych gmin i parafii 1742-1947; sygn. 298-448, sprawy szkolne 1742-1924; sygn. 449-460, towarzystwa i instytucje kościelne 1885-1924; sygn. 461-515, duchowieństwo i służba kościelna 1773-1923; sygn. 516-519, sprawy opieki 1908-1923; sygn. 520-561, sprawy finansowe i majątkowe 1750-1947; sygn. 562-563, akta różne 1805-1881. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
85/17/0/1/1 Acta copialen betr. die surch die Kaiserl. Remitions Commission im Jahre 1653 u. 1654 vollzogene Wegnahme der evangel. Kirchen im Jauerschen u. Schweidnitzer Furstenthums 1634-1654 0
85/17/0/1/2 Acta betr. die Recla. actions Angelegenheiten der in der Mitte des 17. Jahrhunderts gewaltsam entrissenen jetzt katholischen Kirchen des Jauerschen Kreises 1821-1827 0
85/17/0/1/3 Allergehorsamstes uber die Angelegenheiten der Reclamation der ehemals evangelischen jetzt catholischen Kirchen in den schlesischen Furstenthumern Jauer, Schweidnitz und Glogau 1800-1849 0
85/17/0/1/4 Acta betr. die Union der Lutherischen und der reformirten Kirche 1819-1825 0
85/17/0/1/5 Acta betr. die Union der Lutherischen und Reformirten Confession ingleichen die Wiedereinfuhrung der Alben 1820-1830 0
85/17/0/1/6 Unionverhandlungen der Breslauer Synode 1822 0
85/17/0/1/7 Acten das Verhaltnis zur hiesigen kathol. Kirche und ihren Kindern betr. 1812-1857 0
85/17/0/1/8 Acta betr. die katholischen Dissidenten und ihre Verhaltnis zu unserer Kirche 1845-1858 0
85/17/0/1/9 Reppersdorfer katholische Kirche 1862 0
85/17/0/2/10 Gottesdienstliche Verhandlungen 1813-1818 0
85/17/0/2/11 Aussengottesdienst auf dem Lande 1894-1912 0
85/17/0/2/12 Lesegottesdienst 1941-1945 [1947] 0
85/17/0/2/13 Confirmations Sachen 1852-1884 0
85/17/0/2/14 Acta betr. Confirmanden 1899-1916 0
85/17/0/2/15 Feste u. Feierlichkeiten 1854-1856 0
1 2 3 4 ... 17 18 19 20 21 ... 35 36 37 38

Amount of archival material

563

563

0

12.00

12.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.